Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalget om diakoni
Vedtægter Diakoniudvalget 01-11-2023
Trøstende hænder

Vedtægter for Diakoniudvalget

Indledende bemærkninger om udvalgets formål

Diakoniudvalget nedsættes for en periode på 2 år. Udvalget skal understøtte stiftsrådets nuværende fokusområder på det diakonale område, som er:

 • Udarbejdelse af et Løgstrupinspireret etisk samtaleformat med fokus på trivsel hos unge.
 • Gerontopædagogisk arbejde i stiftet og fremme af demensnetværksgrupper.
 • Opsamling og udbredelse af diakonale erfaringer og netværk til inspiration.

§ 1. Forankring

Udvalget er forankret i Stiftsråd for Aarhus Stift.

Udvalget er nedsat i henhold til Stiftsrådets forretningsorden af den 2. marts 2023 § 3, stk. 5, hvorefter stiftsrådet fastlægger udvalgsstrukturer og nedsætter udvalg.

 

§ 2. Tidsbegrænsning

Udvalget er nedsat for en tidsbegrænset periode på 2 år gældende fra vedtægternes vedtagelse på et stiftsrådsmøde.

Stiftsrådet kan på stiftsrådsmøde beslutte at forlænge denne periode.

 

§ 3. Opgaver

Diakoniudvalget har til opgave at understøtte arbejdet med og udvikling af diakoni i Aarhus Stift med særlig fokus på følgende projekter:

 • Trivsel hos unge – en fælleskabsorienteret samtaleetik.
 • Gerontopædagogisk arbejde i Aarhus Stift.

Udvalget skal desuden opsamle diakonale erfaringer for at styrke og inspirere det lokale diakonale arbejde. Blandt andet ved at styrke eksisterende diakonale netværk og bistå til etablering af nye samt ved udbredelsen af gode erfaringer.

 

§ 4. Medlemmer

Biskoppen er født medlem af diakoniudvalget. 

Udvalget består ud over biskoppen af indtil 10 medlemmer indstillet af enten biskop eller udvalg og godkendt af stiftsrådet.

Under Diakoniudvalget nedsættes der to mindre arbejdsgrupper (3-7 personer) til understøttelse af de ovenfornævnte fokusområder.

I arbejdsgrupperne kan personer udenfor udvalget til inddrages til varetagelse af konkrete opgaver.

Diakoniudvalget vælger blandt udvalgets medlemmer en formand og en kasserer for et år ad gangen.

To repræsentanter fra stiftsrådet har ret til at deltage i udvalgsarbejdet. Valget af repræsentanten til udvalget er gældende i udvalgets funktionsperiode.

 

§ 5. Særlige arbejdsgrupper

Diakoniudvalget nedsætter to arbejdsgrupper bestående af 3-7 personer i hver gruppe:

Arbejdsgruppe for trivsel for unge skal understøtte følgende:

Bistand til praksisdelen af forskningsprojektet ”En fælleskabsorienteret etik til ungdommen” med det formål at udarbejdet et samtaleformat for eksistentielle samtaler med unge.

Derudover skal arbejdsgruppen bistå projektet med sparring om:

 • Formulering af en Løgstrupinspireret fælleskabsorientret etik til og sammen med ungdommen.
 • Udvikling og afprøvning af etiske samtaleformater for og sammen med unge i kirke, skole og ungdomsuddannelser.
 • Udvikling og udbredning af digital platform
 • Etablering af samarbejde mellem teologisk forskning og praksispartnere som kan danne grobund for yderligere

Arbejdsgruppe for demens og gerontologi skal understøtte følgende:

Bistå stiftets gerontopædagogisk konsulent (frikøbte præst 25%) med forslag til indsamling af erfarings- og vidensmateriale om det gerontopædagogiske område i folkekirken herunder sparring om:

 • Gennemførelse af udviklingsprojekter og afholdelse af kurser.
 • Mediefokus på det gerontopædagogiske område.
 • De teologiske og pædagogiske aspekter i gudstjenester og forkyndelse for mennesker med svækkede kognitive evner.
 • Kortlægning af eksisterende netværk og oprettelse af nye netværk.
 • Sparring om etablering af samarbejde med interesseorganisationer for ældre med aktiviteter på demensområdet.
 • Samarbejdet mellem kirke, kommune og sundhedsvæsen.

Medlemmerne af arbejdsgrupperne udpeges af biskoppen eller udvalget.

 

§ 6. Møder og mødeledelse

Udvalget afholder som udgangspunkt 4 møder årligt. Udvalget kan beslutte at holde flere møder.

Udvalget træffer beslutning om, hvor og hvornår møderne skal holdes.

Formanden udsender dagsorden senest 7 dage før mødets afholdelse og foranlediger, at udvalget udarbejder mødereferater.

Formanden leder udvalgets møder.

Antal af møder i arbejdsgrupperne aftales, når grupperne er nedsat.

 

§ 7. Økonomi og regnskab

Udvalgets løbende udgifter finansieres af et af stiftsrådet årligt fastsat beløb.

Beløbet er i 2022 fastsat til 15.000 kr. Stiftsudvalget anmoder stiftsadministrationen om udbetaling af beløbet.

Udvalget skal fremsende særskilte ansøgninger til stiftsrådet om finansiering af større enkeltopgaver og projekter.

Udvalget udarbejder hvert år inden 1. oktober et budget for det kommende års udgifter. Budgettet fremsendes til stiftsadministrationen med henblik på forelæggelse for og godkendelse af stiftsrådet.

Udvalgets regnskabsår følger kalenderåret. Udvalget udarbejder hvert år inden 15. februar et regnskab for det seneste års udgifter. Regnskabet fremsendes til stiftsadministrationen med henblik på forelæggelse og godkendelse af stiftsrådet.

   

Vedtægten er godkendt af udvalget den      .

 

Vedtægten er godkendt af stiftsrådet den  1. november 2023