Fortsæt til hovedindholdet
Kontakt
Stiftsøvrigheden
Biskop Henrik Wigh Poulsen og stiftamtmand Jacob Hess i procession ved landemode den 31. august 2022 udenfor Aarhus Domkirke

Stiftsøvrigheden


Stiftsøvrigheden består af biskoppen og stiftamtmanden i forening. Stiftsøvrigheden fører tilsyn med sognenes administrative og økonomiske forhold.

Den 1. april 2019 blev Statsforvaltningen nedlagt og afløst af et nyt Familieretshus.

Som en konsekvens heraf er Stiftsøvrighedens sammensætning ændret. 

Fra 1. april 2019 er Stiftsøvrigheden bestående af biskoppen og direktøren for Ankestyrelsen. 

Direktøren kan delegere sin stiftsøvrighedskompetence til medarbejdere i Ankestyrelsen på ankechefsniveau eller derover. Direktøren kan bestemme, at en person, der varetager direktørens Stiftsøvrighedskompetence efter delegation, kan oppebære titlen af stiftamtmand. 

Ankestyrelsens direktør har besluttet at delegere sin stiftsøvrighedskompetence til vicedirektør Jacob Hess når det gælder opgaven som stiftamtmand i Aalborg Stift, Viborg Stift, Aarhus Stift, Ribe Stift og Haderslev Stift. 
 

Stiftsøvrighedens arbejdsopgaver er blandt andet:

  • juridisk tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg
  • godkendelse af menighedsrådets beslutninger om kirken og kirkegården (bygningsarbejder m.v.)
     

 

Portrætfoto af stiftamtmand Jacob Hess

Stiftamtmand pr. 1/8-2022
Jacob Hess træffes på: hess@ast.dk
tlf.: 2160 9909

Portrætfoto af biskop Henrik Wigh-Poulsen

Biskop 
Henrik Wigh-Poulsen træffes på: kmaar@km.dk
tlf.: 8614 5100

Ny struktur for Stiftsøvrigheden

Ændringen af Stiftsøvrighedens sammensætning er gennemført ved lov nr. 
1711 af 27. december 2018 om ændring af forældreansvarsloven, lov om 
ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love, der i § 30 
indeholder ændring af § 9 a i lov om folkekirkens økonomi. 

Af lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 3.6. fremgår det, at der alene er tale om, at stiftamtmandsrollen overtages og videreføres af direktøren 
for Ankestyrelsen, for så vidt angår de lovbundne opgaver som medlem af 
Stiftsøvrigheden.