Fortsæt til hovedindholdet
Det Religionspædagogiske Stiftsudvalg
Vedtægter - Religionspædagogisk Stiftsudvalg

Vedtægter for Det Religionspædagogiske Stiftsudvalg

§ 1. Forankring 

Udvalget er forankret i Aarhus Stiftsråd. 
Udvalget er nedsat i henhold til Aarhus Stiftsråds forretningsorden § 3, stk. 5, hvorefter stiftsrådet fastlægger stiftets udvalgsstruktur og nedsætter udvalg. 


§ 2. Tidsbegrænsning 

Udvalget er nedsat for en tidsbegrænset periode på 2 år gældende fra vedtægternes vedtagelse af Aarhus Stiftsråd, eller til der ikke længere er behov for udvalget.

Stiftsrådet kan på stiftsrådsmøde beslutte at forlænge denne periode. 


§ 3. Opgaver 

Udvalget har til opgave: 

  1. løbende at understøtte og inspirere alle i stiftet, der arbejder inden for det religionspædagogiske område.
  2. bistå enhver såvel enkeltperson som menighed, forening eller institution i stiftet, som ønsker information om ovennævnte spørgsmål.


§ 4. Medlemmer 

Udvalget består af indtil 8 medlemmer indstillet af biskoppen eller udvalget og godkendt af stiftsrådet. 

Udvalget vælger blandt udvalgets medlemmer en formand og en kasserer for et år ad gangen. 

To repræsentanter fra stiftsrådet har ret til at deltage i udvalgsarbejdet. Valget af repræsentanten til udvalget er gældende i stiftsrådets funktionsperiode. 

Udvalget kan inddrage særligt sagkyndige til at deltage i udvalgets arbejde og kan nedsætte særlige arbejdsgrupper med inddragelse af personer udenfor udvalget til varetagelse af konkrete opgaver. 


§ 5. Møder og mødeledelse 

Udvalget afholder som udgangspunkt 3 møder årligt. Udvalget kan beslutte at holde flere møder. 

Udvalget træffer beslutning om, hvor og hvornår møderne skal holdes. 

Formanden udsender dagsorden senest 7 dage før mødets afholdelse og foranlediger, at udvalget udarbejder mødereferater. 

Formanden leder udvalgets møder. 


§ 6. Økonomi og regnskab 

Udvalgets løbende udgifter finansieres af et af stiftsrådet årligt fastsat beløb. Beløbet er i 2018 fastsat til 15.000 kr. Stiftsudvalget anmoder stiftsadministrationen om udbetaling af beløbet. 

Udvalget skal fremsende særskilte ansøgninger til stiftsrådet om finansiering af større enkeltopgaver og projekter. 

Udvalget udarbejder hvert år inden 1. oktober et budget for det kommende års udgifter. Budgettet fremsendes til stiftsadministrationen med henblik på forelæggelse for og godkendelse af stiftsrådet. 

Udvalgets regnskabsår følger kalenderåret. Udvalget udarbejder hvert år inden 15. februar et regnskab for det seneste års udgifter. Regnskabet fremsendes til stiftsadministrationen med henblik på forelæggelse og godkendelse af stiftsrådet. 


 


Vedtægten er godkendt af stiftsrådet den 20. august 2020.