Fortsæt til hovedindholdet
Det mellemkirkelige stiftsudvalg
Vedtægter
""

Vedtægter for stiftsudvalget vedrørende mellemkirkeligt arbejde i Aarhus Stift

Formål

Det mellemkirkelig stiftsudvalg er nedsat af Stiftsrådet og har som opgave, at varetage stiftes mellemkirkelig arbejde, herunder at informere om mellemkirkeligt arbejde herhjemme og i udlandet, at inspirere til og støtte - også økonomisk - forskellig tiltag på stifts-, provsti- og menighedsplan, at samarbejde med andre folkekirkelige organisationer og deltage i stiftes internationale relationer.

Sammensætning mm.

Udvalget består af indtil 8 medlemmer indstillet af Stiftsrådet eller udvalget og godkendt af stiftsrådet.

Udvalget kan inddrage særligt sagkyndige til at deltage i udvalgets arbejde.

Udvalget kan nedsætte særlige arbejdsgrupper med inddragelse af personer udenfor udvalget til varetagelse af konkrete opgaver.

Konstituering

Udvalget vælger blandt udvalgets medlemmer en formand, en sekretær og en kasserer for et år ad gangen.

Møder

Udvalget afholder som udgangspunkt 4 møder årligt. Udvalget kan beslutte at holde flere møder. Udvalget træffer beslutning om, hvor og hvornår møderne skal holdes.

Formanden udsender dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse og er ansvarlig for at der udarbejdes mødereferater. Formanden leder udvalgets møder.

Økonomi og regnskab

Udvalgets opgaver finansieres af stiftsbidraget.

Udvalget træffer beslutning om brug af udvalgets midler indenfor budgettets rammer.

Udvalget udarbejder hvert år inden 1. oktober et budget for det kommende års udgifter. Budgettet fremsendes til stiftsadministrationen med henblik på forelæggelse og godkendelse af stiftsrådet.

Udvalgets regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet føres af Stiftet og forelægges Stiftsrådet til godkendelse.

 

Vedtægten er godkendt af udvalget den 29. november 2022.
 

Susanne Dalsgaard
Bettina Bertelsen
Jens Hede 
Linda Bolet
Jacob Krogh Rasmussen
Per Thomsen