Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet i Aarhus Stift
Stiftsrådets formål

Om Stiftsrådet i Aarhus Stift


Stiftsrådets formål
Det er stiftsrådets formål af styrke folkekirkens liv og vækst, bl.a. ved at inddrage lægfolket i de generelle overvejelser på stiftsplan om kirkelivets udvikling og ved at fremme dialogen mellem stiftsøvrighed, provstiudvalg og repræsentanter for præster og menighedsråd om de fælles stiftsanliggender.


Hvem består Stiftsrådet af?
Den danske Folkekirke er opdelt i 10 stifter, og i hvert af disse stifter er der oprettet et stiftsråd. Stiftsrådet består af biskoppen, domprovsten, en repræsentant for stiftets provster, tre repræsentanter for stiftets præster samt en menighedsrepræsentant fra hvert provsti. Stiftsrådet vælger sin formand og næstformand blandt de valgte menighedsrepræsentanter.

Stiftsrådet afholder som udgangspunkt 4 møder årligt.

Stiftsrådet nedsætter et forretningsudvalg blandt sine medlemmer. Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden, biskoppen samt et yderligere af stiftsrådets gejstlige medlemmer. Forud for hvert stiftsrådsmøde tilrettelægger forretningsudvalget bl.a. udarbejdelse af dagsorden for stiftsrådets møder.

Mødedatoerne for Stiftsrådet i Aarhus Stift og Forretningsudvalget kan ses på forsiden af stiftsrådets hjemmeside.


Baggrund og kompetence
Stiftsrådet i Aarhus Stift var indtil 1. januar 2007 på forsøgsbasis og uden beslutningskompetence. I januar 2007 blev stiftsrådet fastsat ved lov og havde ikke længere kun en rådgivende funktion. Stiftsrådet har efter lovændringen overtaget samtlige kompetencer i forhold til stiftsmiddelforvaltningen.

Stiftsrådet fastlægger udskrivningsbeløbet for det bindende stiftsbidrag og disponerer over beløbets anvendelse på forskellige kirkelige aktiviteter på stiftsniveau.

Stiftsrådet varetager desuden forvaltningen af stiftsmidlerne, dvs. kirkernes og præsteembedernes kapitaler i henhold til den lånepolitik, som er vedtaget i stiftsrådet.

Stiftsrådet rådgiver herudover biskoppen om kirkelige forhold af betydning for stiftet som helhed, herunder kirkelige fællesopgaver og strukturforhold. Rådet kan ikke behandle spørgsmål vedrørende det gejstlige tilsyn med enkelte præster og menigheder.

Stiftsrådet kan på eget initiativ tage sager af betydning for stiftet op til en fælles drøftelse på stiftsrådsmøderne.

Stiftsrådet fastlægger stiftets udvalgsstruktur og nedsætter udvalg, ligesom en repræsentant fra Stiftsrådet deltager i de af budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden indkaldte budgetsamråd.

Stiftsrådets daglige arbejde understøttes af stiftsadministrationen.