Fortsæt til hovedindholdet
Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 5. september 2019
""

Beslutningsprototol fra 07. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift torsdag den 5. september 2019 i Aarhus Bispegård

1. DEBAT:                               
Morten Skovsted holdt oplæg om den danske salmeskat med fokus på salmearbejdet i Aarhus Stift herunder Syng Nyt, Salmedatabasen, Forum for Børnesalmer og Salmehistorisk Netværk.

 

2. BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

 

3. ORIENTERING: Økonomi

3.1. Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører.

3.2. Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd.

3.3. Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg.

Stiftsrådet ønsker, at oplysningerne om hvad de forskellige bevillinger er gået til, skal være mere detaljeret.

3.4. Kapitalernes udvikling de seneste 5 år.

3.5. Lånebevillinger.

3.6. Frigivelse af indlån.

3.7. Budgetopfølgning for stiftsbidraget.

3.8. Orientering om den videre proces for KAS/GIAS udbud.

3.9. Ansøgninger til omprioriteringspuljen.

Tom E. Jakobsen gav en detaljeret gennemgang af hvilke ansøgninger man har modtaget. Stiftsrådet tilsluttede sig Tom E. Jakobsen indstilling til at alle ansøgninger, undtagen ansøgningen fra Folkekirkens It, imødekommes.

Orienteringerne blev ud over ovenstående bemærkninger taget til efterretning af stiftsrådet.

 

4. BESLUTNING: Ansøgninger

4.1. Fra hospitalspræst Carsten Clemmensen, støtte til efteruddannelse i sensitiv erkendelse for professionelle.
Ansøgt om 36.000 kr. i perioden 2019-21.
Stiftsrådets beslutning: bevilling.

4.2. Fra sp. Vibeke Høggaard Sommer ansøgning om støtte til konfliktvejlederuddannelse.
Ansøgt om 29.000 kr. eksklusiv moms.
Stiftsrådets beslutning: bevilling plus moms.

4.3. Fra sp Erik Søndergaard ansøgning om støtte til Folkekirken som attraktiv arbejdsplads.
Ansøgt om 80.000 kr.
Erik Søndergaard forlod mødet imens stiftsrådet traf beslutning.
Stiftsrådets beslutning: bevilling.

4.4. Fra sp. Cathrine Wang-Lauritsen ansøgning om støtte til uddannelse i sjælesorg i hhv. Norge og Sverige.
Ansøgt om 38.000 kr. fordelt på perioden 2019-21.
Stiftsrådets beslutning: bevilling.

 

5. BESLUTNING: Høringer

5.1. Fra Kirkeministeriet høring over forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi.
Stiftsrådet tilslutter sig høringssvaret fra de jyske stiftsøvrigheder.

 

6. ORIENTERING: Høringssvar

6.1. Høringssvar fra stiftsøvrigheder Aalborg, Aarhus,
Viborg, Haderslev og Ribe stifter om forslag til lov om ændring af valg til menighedsråd.
Stiftsrådet tog høringssvaret til efterretning.

 

7. ORIENTERING: Orientering fra biskoppen

7.1. Eventuelt samarbejde med Mission Afrika om udvekslingsaftaler om udsendelse af præster til Nigeria og omvendt.
Biskoppen orienterede om møderne med biskopper fra Nigeria og Pakistan og de muligheder møderne har kastet af sig i forhold til eventuelle fremtidige samarbejder.

7.2. Orientering om møde i tænketanken om forfulgte kristne.
Biskoppen redegjorde for baggrunden for etablering af tænketanken samt for dens arbejde. 

 

8. ORIENTERING: Orientering fra formanden

8.1. Fra Konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2018 med rapport og regnskab.

8.2. Invitation til konference for kristne og muslimske ledere i Danmark den 8-9. november 2019.

8.3. Program til provstiudvalgsmode den 28. november 2019.

8.4. Invitation til fælles stiftsrådsmøde lørdag den 2. november 2019 i Ribe Stift.

8.5. Invitation fra Folkekirken.dk til seminar om app for småbørn den 30. november 2019

8.6. Svar fra Kirkeministeriet vedrørende Helsingør stifts spørgsmål om diæter til stiftsrådets udvalg mv.

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.

 

9. ORIENTERING: Orientering fra stiftsudvalgene m.m.

9.1. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg ved Hanna Broadbridge.

9.1.1. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

Publikation ”8 teser om den nydanske folkekirke”.

9.1.2. Danske kirkers Råd.

9.2. Stiftsudvalg om Gymnasiekonference ved Karin Skoubo og Helle R. Hørby. (til den 26. maj 2020)

Der arbejdes på tre konferencer i 2021, Aarhus, Randers og Silkeborg.

9.3. Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads. (til den 8. februar 2020) ved Erik Søndergård.

Snart uddannelsesmesse i Holbæk. I november deltager man i 5 messer landet over. Nye foldere er på trapperne.

9.4. Stiftsudvalget om Folkekirken på messer ved Erik Søndergård. (til den 30. august 2020)

9.5. Stiftsudvalget om Kommunikation ved Niels Povlsgaard og Christian Paulsen. (til den 8. oktober 2020)

Nyt magasin på trapperne ”Guide til kommunikation i sognet”. Magasinet udkommer i midt september.

9.6. Stiftsudvalget om Diakoni. (til den 8. februar 2019)

På mødet den 4. september 2019 blev et oplæg til diakoniudvalgets fremtidig struktur godkendt. Oplægget vil blive fremlagt stiftsrådet til mødet den 31. oktober 2019.

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.

 

10. ORIENTERING (10 min.): Orientering fra råd m.m.

10.1. Stifternes Kapitalforvaltning ved Jørgen Lundsberg referaterne samt seneste rapportering af kapitalforvaltningen kan ses på Aarhus Stifts hjemmeside.

10.2. Fællesfondens Budgetsamråd ved Tom Ebbe Jakobsen.

10.3. Folkekirkens Nødhjælps Råd ved Søren Christensen. Intet nyt.

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.

 

11. ORIENTERING: Eventuelt

11.1. Møder i 2019:

Forretningsudvalgets møder er fra kl. 09.00 – 10.30

Stiftsrådets møder er fra kl. 16.00 – 20.30 (kaffe fra 15.30) begge møder afholdes i Aarhus Bispegård.

Onsdag den 9. oktober 2019. (forretningsudvalget)

Torsdag den 31. oktober 2019. (stiftsrådet)

 

11.2. Møder i 2020:

Forretningsudvalgets møder er fra kl. 09.00 – 10.30.

Stiftsrådets møder er fra kl. 16.00 – 20.30 (kaffe fra 15.30). begge afholdes i Aarhus Bispegård.

Tirsdag den 4. februar 2020. (forretningsudvalget)

Tirsdag den 18. februar 2020. (stiftsrådet)

Onsdag den 6. maj 2020. (forretningsudvalget)

Fredag-lørdag den 15-16. maj 2020. (konference)

Onsdag den 5. august 2020. (forretningsudvalget)

Torsdag den 20. august 2020. (stiftsrådet)

Torsdag den 8. oktober 2020. (forretningsudvalget)

Torsdag den 22. oktober 2020. (stiftsrådet)

Datoerne er taget til efterretning.

 

11.3. Forslag til oplæg:

11.2.1. Det faldende dåbstal (rapportens afsnit om anbefalinger, evt. hente inspiration fra konference i Haderslev).

Seneste opgørelse fra Steen Marquard Rasmussen om dåbstal. Tallene kan ses via linket her.

11.2.2. Kirkens økumeniske dialog.

11.2.3. Repræsentant fra stiftsudvalgene og rådene om deres arbejde.

11.2.4. Indlæg ved biskop Henrik Wigh-Poulsen om Folkekirken i Aarhus Stift i byen og på landet.

Stiftsrådet havde intet at bemærke til punktet.