Fortsæt til hovedindholdet
Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 31-08-2023
""

Beslutningsprotokol af 7. møde i stiftsrådet den 31. august 2023 kl. 16.00-18.30 på Aarhus Stift

Orienteringer/debat/oplæg

Oplæg  

Kommunikationsudvalgets arbejde 
Kommunikationskonsulent Asger Meller Jørgensen fortalte om kommunikationsudvalgets arbejde med fokus på  
kirkegårdene herunder instagramkampagne og podcast i  
samarbejde med Politiken. 
 

1. Dagsorden  

Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 


2. Orienteringer: biskop og formand/næstformand 

Oplæg/orientering fra formanden/næstformand. 
Der blev orienteret om følgende emner: 

 • Den aktuelle situation i stiftet blev drøftet herunder  
  stiftsrådets rolle.
 • Deltagelse i diverse arrangementer herunder  
  Metamorfgudstjeneste i Vor Frue Kirke, Aarhus.
   

3. Orienteringer: økonomi 


Status på økonomi: 

 • Budgetopfølgning

Oversigter siden sidst: 

 • Afgørelser truffet af biskoppen
 • Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd
 • Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg
 • Kapitalernes udvikling de seneste 5 år
 • Frigivelse af indlån 
  Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden  
  bemærkninger.

Bilag/bemærkninger:
Bilag 3.1 
Bilag 3.2 
Bilag 3.3 
Bilag 3.4 
Bilag 3.5 
Bilag 3.6
 

4. Beslutning: møderække 2024  

Møder 2024 - forslag 


Provstiudvalgsmode onsdag den 24. januar  
kl. 16.00 - 19.00 - mødested afventer 

1. forretningsudvalgsmøde torsdag den 8. februar 
kl. 14.00 - 16.00 
1. stiftsrådsmøde, onsdag den 28. februar 
kl. 16.00 - 18.30 

2. forretningsudvalgsmøde tirsdag den 14. maj 
kl. 09.00 - 11.00 
2. stiftsrådsmøde, tirsdag den 28. maj (evt i Silkeborg) 
kl. 16.00 - 18.30 

3. forretningsudvalgsmøde torsdag den 22. august  
kl. 14.00 - 16.00 
3. stiftsrådsmøde (konference) fredag den 13. september  
fra kl. 14.00 til lørdag den 14. september kl. 12.30  
- mødested afventer 

4. forretningsudvalgsmøde torsdag den 31. oktober  
kl. 09.00 - 11.00 
4. stiftsrådsmøde, onsdag den 13. november kl. 16.00 - 
18.30 

Stiftsrådet godkendte møderækken for 2024.
 

5. Beslutning: ansøgninger 

 • Fra Kirstine Helboe Johansen, Aarhus Universitet 
  Ansøgning om støtte til et 3-årigt forsknings– og  
  praksisudviklingsprojekt – En fælles orienteret etik til  
  ungdommen med start 1. september 2024 
  Ansøgt om uspecificeret årligt bidrag over 3 år. 

  Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet:  
  forretningsudvalget foreslår, at Kristine Helboe Johansen mfl.  
  deltager i stiftsrådets møde i oktober for at fortælle om  
  projektet herunder forventede finansiering, inden stiftsrådet  
  endelig tager stilling til ansøgningen. 

  Stiftsrådets beslutning: Stiftsrådet imødekom  
  forretningsudvalgets indstilling. 
   
 • Fra provst Esben Thusgård, Aarhus Nordre Provsti 
  Ansøgning om oprettelse af en 25% stilling med fokus på  
  demens, gerontopædagogisk konsulent i Aarhus Stift.  
  Ansøgt om 150.000 årligt i 3 år, i alt 450.000 kr. 

  Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet:  
  forretningsudvalget foreslår, at ansøger får mulighed for at  
  drøfte indhold og formål med stiftsrådet på mødet i oktober  
  2023, inden stiftsrådet endelig tager stilling til ansøgningen. 

  Stiftsrådets beslutning: Stiftsrådet imødekom  
  forretningsudvalgets indstilling.

Bilag/bemærkninger:

Bilag 5.1
Bilag 5.2

 

6. Drøftelser: ansøgninger til Omprioriteringspuljen 

 • Gennemgang af ansøgningerne ved Tom Ebbe Jakobsen. 
  Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden  
  bemærkninger.

Bilag/bemærkninger: 
Bilag 6 


7. Drøftelser: status Himmelske Dage 2025 

 • Gennemgang og orientering af budget
 • Orientering om status herunder:
  • Ansættelse af projektleder Simon Kangas Larsen
  • Inspirationsdag den 18. november 2023
  • Pjece om Himmelske Dage 2025

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden  
bemærkninger. 

Bilag/bemærkninger: 
Bilag 7 
Bilag 7.1 


8. Drøftelser: provstiudvalgsmode den 24. januar 2024 


Sted og forslag til indhold til programmet: 

 • Forholdet mellem frivillige og ansatte
 • Arbejdsmiljø, best practice om de gode historier
 • Styrkelse af provstiudvalgene ressourcemæssigt
 • Dekorum
 • Samtale med medierne om vinklen på folkekirken

 

9. Drøftelser: menighedsrådsvalg 2024 

Drøftelse af stiftsrådets evt. rolle 
Kommunikationsudvalget arbejder på et oplæg til en  
kampagne.  
Stiftsrådet påpeger vigtigheden af samarbejde på tværs af de  
folkekirkelig organisationer.
 

10. Invitationer 

 • Konference “Dekorum”. Der er 1 plads til en repræsentant fra  
  stiftsrådet 
  Stiftsrådet besluttede, at Karin Skouboe deltager som  
  repræsentant fra stiftsrådet.
 • Folkekirke og religionsmøde 2023 den 10.-11. november 
  Stiftsrådet foreslog at Simon Kangas Larsen deltager hvis han  
  har mulighed for dette.
 • Fælles stiftsrådsmøde lørdag den 28. oktober 2023 
  Mødet afholdes i Københavns Stift.

Bilag/bemærkninger: 
Bilag 10 
Bilag 10.1 Rapporten fra konferencen i 2022:  
https://religionsmoede.dk/_Resources/Persistent/c/a/d/7/cad7609718f946c9d8591d1f5ce16c190f934544/KMS-Rapport%202022.pdf11. Eventuelt 

Møder 2023 


Torsdag den 12. oktober, forretningsudvalgsmøde  
Lørdag den 28. oktober 2023, Fælles stiftsrådsmøde  
Onsdag den 1. november, stiftsrådsmøde 

Onsdag-torsdag den 8.-9. november, konference FUV, om  
Dekorum (værdighedskravet for tjenestemænd) 
 

Bilag/bemærkninger:
Stiftsrådsmøder kl. 15.00-19.00 
Forretningsudvalgsmøderne kl. 09.00- 
11.00/14.00-16.00 

Møder 2024 - forslag 

Bilag/bemærkninger:
Se punkt 4


Kommende oplæg 

 • Kristine Helboe mfl. om projekt: ”En fælles orienteret etik til  
  ungdommen” stiftsrådsmødet den 31. oktober 2023
 • Esben Thusgård om oprettelse af en 25% stilling med fokus  
  på demens, gerontopædagogisk konsulent i Aarhus Stift  
  stiftsrådsmødet den 31. oktober 2023


12. Skriftlige status for udvalg og råd – bliver ikke gennemgået på mødet 
 

Udvalg: 

 1. Religionspædagogiske udvalg
 2. Folkekirken på messer
 3. Det mellemkirkelige udvalg
 4. Kommunikationsudvalget

Bilag/bemærkninger:
Bilag 12 – fælles statusskrivelser 


Råd: 

 1. Stifternes kapitalforvaltning
 2. Folkekirkens Nødhjælps Råd
 3. Det Mellemkirkelige Råd
 4. Budgetsamrådet
 5. Folkekirke og Religionsmøde
 6. Danske Kirkers Råd 
   

Bilag/bemærkninger:

 1. Se referaterne her.
 2. Ingen aktiviteter siden sidst
 3. Bilag 12.1
 4. Se punkt 6
 5. Bilag 12.2
 6. Intet nyt


Mødet sluttede kl. 18.10