Fortsæt til hovedindholdet
Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 29. maj 2019
""

Beslutningsprotokol fra 
06. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift onsdag, den 29. maj i Aarhus Bispe-gård


1. BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. 

2. ORIENTERING: Økonomi 
2.1. Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører 
2.2. Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd 
2.3. Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg 
2.4. Kapitalernes udvikling de seneste 5 år 
2.5. Lånebevillinger 
2.6. Frigivelse af indlån 
2.7. Budgetopfølgning for stiftsbidraget 
2.8. Årsrapporten for 2018 kan ses på Aarhus Stifts hjemmeside  

Stiftsrådet tog punkterne til efterretning uden bemærkninger. 

3. BESLUTNING: Ansøgninger 
3.1. Fra Salon for yngre præster om støtte til fortsættelse af netværk 
Ansøgt om 65.000 kr. 
Forretningsudvalgets indstilling: bevilling på 40.000 kr. 
Stiftsrådets beslutning: bevilling på 65.000 kr. 

3.2. Fra sp. Regitze Marker med ansøgning om støtte til bevægelige samtaler 
Ansøgt om 50.000 kr. 
Forretningsudvalgets indstilling: afslag.  
Stiftsrådets beslutning: afslag. 

3.3. Fra sp. Joan Møller ansøgning om støtte til PUK efteruddannelse i sjælesorg
Ansøgt om 30.200 kr. 
Forretningsudvalgets indstilling: bevilling. 
Stiftsrådets beslutning: bevilling på 30.200 kr. 

3.4. Fra sp Tine Frisenette og Syddjurs Provsti ansøgning om hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med fleksibel master 
Ansøgt om 27.250 kr. 
Forretningsudvalgets indstilling: bevilling. 
Stiftsrådets beslutning: bevilling på 27.250 kr. 

3.5. Fra Mia Toldam Korsgård, Grøn Kirke med anmodning om  ny samarbejdsaftale med Grøn Kirke 2020-2022
Ansøgt om 20.000 kr. årligt 2020-2022 
Forretningsudvalgets indstilling: afslag med begrundelse i at det er et projekt, der burde finde forankring på provstiniveau. 
Stiftsrådets beslutning: afslag af den indsendte ansøgning. Stiftsrådet opfordrer til, at ansøgningen genovervejes og omskrives indeholdende mere konkrete og hensigtsmæssige projekter, som kan foregå på stiftsniveau. Stiftsrådet opfordrer til, at Grøn Kirke ansøger stiftsrådet om midler til afholdelse af en inspirationsdag i stiftet. 

3.6. Fra sp. Grethe Jørgensen med ansøgning om forhøjelse af den økonomiske ramme til supervision
Ansøgt om 11.079,90 kr. 
Stiftsrådets beslutning: bevilling på 11.079,90 kr. 
3.7. Fra sp. Marie Petersen, UngK med ansøgning om opsætning af ”EN SOM HED”
Ansøgt om 16.000 kr. 
Stiftsrådets beslutning: afslag. 

4. BESLUTNING: Forslag 
4.1. Stiftsrådet bedes tage stilling til, om der skal afholdes et nyt Provstiudvalgsmode i 2019.  
Forslag til dato: torsdag den 28. november 2019 kl. 16-20 på Diakonhøjskolen. 
Stiftsrådets beslutning: at der afholdes Provstiudvalgsmode torsdag den 28. november 2019 på Diakonhøjskolen. 
Forslag til temaer: ministeroplægget på baggrund af stiftsanalysen (sammenspil mellem stift og provsti og folkekirkens styring), kirkegårdsomlægninger. 

4.2. Fra Morten Skovsted forslag om netværk om salmehistorie på stiftsbasis.  
På det kommende stiftsrådsmøde den 5. september 2019 vil Morten Skovsted holde oplæg om emnet.  

5. ORIENTERING: Orientering fra biskoppen  
Biskoppen orienterede om hans indtrædende i tænketanken om  forfulgte kristne og de kontakter der knyttes i den sammenhæng.   
5.1. Status på kommende projekter 
 Forslag 1, udvekslingssamarbejde med Danmission og NEST i Libanon: 
Det vil koste cirka 16-17.000 kr. pr. præst for at sende 2-3 præster afsted om året over en periode. 
Forslag: at NEST også kan sende præster til Danmark, som stiftsrådet finansierer. 
Stiftsrådets beslutning: at der arbejdes videre med projektet. 
  
Forslag 2, projekt kirken på landet i samarbejde med FUV.  
Stiftsrådets beslutning: at der arbejdes videre med projektet herunder også med fokus på ansættelsesproceduren af præster i storpastorater og at der i perioden 2020-2021 bevilliges midler til en projektmedarbejder på halv tid svarende til 400.000 kr. årligt til løn og drift. 

Forslag 3 Himmelske Dage 2022:  
Roskilde Stift afholder Himmelske Dage/kirkedage i 2022. 

5.2. Ministeroplæg om stiftsadministrationernes opgaver, organisering ressourcer og kompetencer
hele oplægget kan læses online her.  
Jette Madsen orienterede om ministeroplægget og baggrunden herfor. 

6. ORIENTERING: Orientering fra formanden  
6.1. Fra FVU med invitation til konferencen ”Vi af samme sind” den 10. – den 11. september 2019, Niels Povlsgaard deltager 
6.2. Fra FVU med udgivelsen Kirken i sommerlandet (bilag) 
udgivelsen kan ses online her 
6.3. Fra Haderslev Stift med indbydelse til afskedsreception for stiftsrådsformand Karen Sundbøll fredag den 7. juni 2019 (bilag) 
6.4. Fra Helsingør Stift med svar til KM vedrørende kørsel og diæter til stiftsrådet (bilag) 

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger. 

7. ORIENTERING: Orientering fra stiftsudvalgene m.m. 
Det mellemkirkelige stiftsudvalg ved Hanna Broadbridge  
Herunder orientering om planlagt møde med migrantpræsterne i Aarhus Stift med indbudte oplægsholdere den 14. november 2019 i Fredens Kirke. 
7.1.1. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd  
Intet nyt. 
Danske kirkers Råd  
Intet nyt. 
7.2. Stiftsudvalg om Gymnasiekonference ved Karin Skoubo og Helle R. Hørby (til den 26. maj 2020)
7.3. Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads (til den 8. februar 2020) ved Erik Søndergård
7.4. Stiftsudvalget om Folkekirken på messer ved Erik Søndergård (til den 30. august 2020) 
7.5. Stiftsudvalget om Kommunikation ved Niels Povlsgaard og Christian Paulsen (til den 8. oktober 2020)
Herunder magasin om kommunikation til menighedsrådene. 
7.6. Stiftsudvalget om diakoni (til den 8. februar 2019)  
Der arbejdes på et oplæg som vil blive fremlagt stiftsrådet til mødet den 31. oktober 2019. 

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning. 

8. ORIENTERING: Orientering fra råd m.m.  
8.1. Stifternes Kapitalforvaltning ved Jørgen Lundsberg referaterne samt seneste rapportering af kapitalforvaltningen kan ses på Aarhus Stifts hjemmeside
8.2. Fællesfondens Budgetsamråd ved Tom Ebbe Jakobsen 
8.3. Folkekirkens Nødhjælps Råd ved Søren Christensen 
der er afholdt årsmøde og landsmøde, afventer referat. 

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning. 

9. BESLUTNING: Forslag til møder i 2020 
Forretningsudvalgets møder er fra kl. 09.00 – 10.30 
Stiftsrådets møder er fra kl. 16.00 – 20.30 (kaffe fra 15.30) begge afholdes i Aarhus Bispegård. 
Tirsdag den 4. februar 2020 (forretningsudvalget) 
Tirsdag den 18. februar 2020 (stiftsrådet) 
Onsdag den 6. maj 2020 (forretningsudvalget) 
Fredag-lørdag den 15-16. maj 2020 (konference)  
Onsdag den 5. august 2020 (forretningsudvalget) 
Torsdag den 20. august 2020 (stiftsrådet) 
Torsdag den 8. oktober 2020 (forretningsudvalget) 
Torsdag den 22. oktober 2020 (stiftsrådet) 

Mødedatoerne blev vedtaget. 

10. ORIENTERING: Eventuelt 
Esben Andersen orienterede om folkekirke og religionsmøde og anmodede i den sammenhæng om taletid ved det kommende stiftsrådsmøde den 5. september 2019.