Fortsæt til hovedindholdet
Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 18. februar 2020
""

Beslutningsprototol fra 09. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift tirsdag den 18. februar 2020 i Aarhus Bispegård

Formanden bød velkommen.

 

1.  DEBAT: Oplæg om Grøn Kirke ved Lise Palstrøm

Lise fortalte om resultaterne af det netop afholdte fyraftensmøde den 31. januar 2020, som stiftsrådet har bevilliget midler til. Efterfølgende var der debat om, hvilken funktion et udvalg for Grøn Kirke skal og kan, hvad der kan foregå i fremtiden og om hvorvidt der skal være et grønt udvalg under stiftsrådet.

 

2.  BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

3.  ORIENTERING: Økonomi

3.1.     Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører

3.1.1.  Opgørelse 2019 truffet af biskoppen som forretningsfører

3.2.     Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd

3.2.1.   Opgørelse 2019 afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd

3.3.     Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg

3.3.1.    Opgørelse 2019 udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg

3.4.     Kapitalernes udvikling de seneste 5 år

3.5.     Lånebevillinger

3.6.     Frigivelse af indlån

3.7.     Budgetopfølgning for stiftsbidraget 2020

3.8.     Status på KAS/GIAS genudbud

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.

 

 

4.  BESLUTNING: Økonomi

4.1.     Godkendelse af lånepolitik

Stiftsrådet besluttede, at der til næste møde skal udarbejdes et oplæg, som er målrettet Stiftsrådet i Aarhus, inden man godkender en revideret lånepolitik.

4.2.     Stiftsrådet bedes tage stilling til stiftsrådets aktuelle fokusområder som er: Diakoni og synlighed for Folkekirken.

Stiftsrådet besluttede fremover, at have et fast punkt på dagsordenen hvor der drøftes aktuelle fokusområder fra gang til gang for bedre at have fokus på hvad der rører sig og som er aktuelt. Derudover besluttede stiftsrådet, at arbejde videre med de overordnede fokusområder på stiftsrådets konference.

4.3.     Godkendelse af regnskab for stiftsmidlerne og årsregnskab for det bindende stiftsbidrag og årsrapporten
Stiftsrådet godkendte regnskabet

4.4.     Underskrift af årsregnskabet og årsrapporten
Stiftsrådet bedes give formanden fuldmagt til at underskrive årsregnskabet og årsrapporten for stiftsmidlerne og for det bindende stiftsbidrag på stiftsrådets vegne, der skal indsendes til Kirkeministeriet i marts måned.

Økonomiansvarlig Inger Lise Øster redegjorde for hovedpunkterne i årsregnskabet.

Stiftsrådet gav formanden fuldmagt til at underskrive årsregnskabet og årsrapporten.

4.5.     Fra kommunikationsudvalget indstilling om ansættelse af kommunikationsmedarbejder til biskoppen. Forretningsudvalget anbefaler stiftsrådet at følge indstillingen. Stiftsrådet besluttede at følge indstillingen og godkende en ansættelse af en kommunikationsmedarbejder.

4.6.     Godkendelse af regnskab for stiftsmidlerne 2019
Stiftsrådet godkendte regnskabet for 2019.

4.7.     Fastsættelse af ind- og udlånsrenten for 2021
Stiftsrådet vedtog et alternativ 4 med en udlånsrente på 1,25 procent og en indlånsrente på 0,25 procent.

4.8.     Fastsættelse af rammen for det bindende stiftsbidrag for 2021 på baggrund af budgetudkast for 2020
Stiftsrådet godkendt det medsendte forslag til rammen for det bindende stiftsbidrag.

4.9.     Godkendelse af stiftsudvalgenes regnskab 2019

4.9.1.    Det mellemkirkelige Stiftsudvalg
Godkendelse af regnskab

4.9.2.    Stiftsudvalg om kommunikation
Godkendelse af regnskab

4.9.3.    Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads
Godkendelse af regnskab

4.9.4.    Stiftsudvalget om Folkekirken på messer
Godkendelse af regnskab

Erik Søndergaard informerede om at der var en fejl i det medsendte regnskab. Det korrekte regnskab vil blive sendt til stiftsrådet til orientering.

4.9.5.    Stiftsudvalget om Gymnasiekonferencer
Godkendelse af regnskab. Udvalget har ikke haft udgifter i 2019.

Stiftsrådet godkendte regnskaberne.

 

5.  BESLUTNING: Ansøgninger

5.1.     Fra sp. Jakob Holm ansøgning om støtte til masteruddannelse i humanistisk organisationsudvikling
Ansøgt om 21.000 kr. Forretningsudvalgets indstilling: bevilling af hele beløbet.
Stiftsrådets beslutning: bevilling af hele beløbet på 21.000 kr.

5.2.     Fra Niels Christian Hviid Gade ansøgning om støtte til rejseudgifter i forbindelse med konfliktanalyse i Irak.
Ansøgt om op til 20.282 kr. Forretningsudvalgets indstilling: bevilling af hele beløbet og med betingelse om at holde oplæg for stiftsrådet om analysens resultater.
Stiftsrådets beslutning: bevilling af hele beløbet på 20.282 kr.

5.3.     Fra Københavns Stift om støtte til Bibliarium Forretningsudvalgets indstilling: bevilling af hele lånet.
Ansøgt om afdragsfrit lån på 1.5 mio. kr. i hvert stifts stiftsmidler, løbetid 10 år.
Stiftsrådets beslutning: bevilling af lånet på 1.5 mio. under forudsætning af, at det kan lade sig gøre inden for rammerne af stiftsrådets lånepolitik.

5.4.     Fra Majbrit Daugaard m.fl. med ansøgning om støtte til 75 præsters deltagelse i DHL-stafetten 2020. 
Ansøgt om 45.000 kr. Forretningsudvalgets indstilling: bevilling af hele beløbet.
Stiftsrådets beslutning: bevilling af hele beløbet på 45.000 kr.

5.5.     Fra provst Esben Thusgaard ansøgning om støtte til bogudgivelse om og samspil – mellem Folkekirke og kommuner
Ansøgt om en underskudsgaranti på 100.000 kr. Forretningsudvalgets indstilling: bevilling af underskudsgarantien
Stiftsrådets beslutning: bevilling af hele beløbet på 100.000 kr.

5.6.     Fra Grundtvigsk Forum ansøgning om støtte til arrangement om menighedsrådsvalg på Dok1
Ansøgt om 20.500 kr.
Stiftsrådets beslutning: bevilling af hele beløbet på 20.500 kr.

 

6.  BESLUTNING: Indstilling

6.1.     Fra kommunikationsudvalget indstilling om ophør af stiftsårbogen fysisk og elektronisk. Forretningsudvalget indstiller til stiftsrådet, at følge indstillingen.
Stiftsrådets beslutning: at ophøre årbogen gældende fra december 2019.

6.2.    Fra Stiftsudvalget om Gymnasiekonference om fortsættelse i  yderligere 2 år samt ansøgning om bevilling af 70.000 kr. til formålet. Forretningsudvalget indstiller til stiftsrådet, at bevillige fortsættelse af udvalget og bevilling af det ansøgte beløb.
Stiftsrådets beslutning: fortsættelse af udvalget i yderligere 2 år og bevilling af hele beløbet på 70.000 kr. 

6.3.     Fra Stiftsudvalget Folkekirken på messer om fortsættelse samt ansøgning om bevilling af 55.000 kr. til formålet herunder drift af to børnemesser (30.000 kr.) og bryllupsmesse (25.000 kr.) Forretningsudvalget indstiller til stiftsrådet, at bevillige fortsættelse af udvalget og bevilling af det ansøgte beløb
Stiftsrådets beslutning: fortsættelse af udvalget i yderligere to år og bevilling af hele beløbet på 55.000 kr.

6.4.     Fra Stiftsudvalget om Folkekirken som Attraktiv Arbejdsplads om fortsættelse i yderligere 2 år. Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet, at bevillige fortsættelse af udvalget
Stiftsrådets beslutning: fortsættelse af udvalget i yderligere to år.

6.5.     Fra Morten Skovsted med ansøgning om nedsættelse af et Stiftsudvalg om salmer samt ansøgning om bevilling af 61.800 kr. til udvalgets arbejde med udgivelse af hæftet ”månedens salme”. Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet, at bevillige udvalget nedsat samt at udpeget et stiftsrådsmedlem til udvalget
Stiftsrådets beslutning: oprettelse af udvalget i to år samt bevilling af hele det ansøgte beløb på 61.800 kr. Stiftsrådet valgte Hanna Broadbridge og Kasper W. Laursen som stiftsrådets repræsentanter i udvalget.

6.6.     Fra Kommunikationsudvalget om fortsættelse i yderligere 2 år. Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet, at bevillige fortsættelse af udvalget.
Stiftsrådets beslutning: forsættelse af udvalget i yderligere to år.

 

7.  ORIENTERING (20 min.): Orientering fra biskoppen

7.1.       Klima og folkekirke

Biskoppen orienterede om baggrunden for biskoppernes udmelding om at have fokus på klimaet. På baggrund af den efterfølgende debat om folkekirken og klimaet, besluttede stiftsrådet at sætte punktet på dagsordenen til næste stiftsrådsmøde.

7.2.       Menighedsrådsvalget
           Punktet udgik.

          

8. ORIENTERING: Orientering fra formanden

8.1.     Fra pilgrimspræst Elisabeth Lidel med årsrapport og –regnskab.
Stiftsrådet tog rapporten til efterretning.

8.2.     Fra Birgitte Graakjær Hjort, FUV status på frivillighedsprojektet.
Stiftsrådet tog den fremsendte status til efterretning. Esben Andersen kunne tilføje at en rapport er på trapperne.

8.3.     Fra Danske Kirkers Råd med appel
Appellen blev taget til efterretning.

8.4.     Fra Viborg Stift med invitation til fælles stiftsrådsmøde lørdag den 14. november 2020
Stiftsrådet noterede datoen

8.5.     Fra Viborg Stift med indbydelse til konferencen ”Forholdet mellem tilsyn og ledelse” den 5. og 6. november 2020, der kan deltage et medlem fra hvert stiftsråd
Stiftsrådet noterede datoen og overvejer hvem der skal deltage fra stiftsrådets side.

8.6.     Fra Børkop Tværkulturel Kristen Sommerlejr 2019 med tak for støtten.
Stiftsrådet tog takken til efterretning.

8.7.     Udkast til program til stiftsrådets konference den 15.-16. maj 2020

8.8.     Fra Tværkulturelt Center invitation til konference den 20.-21. marts 2020.
Stiftsrådet tog invitationen til efterretning.

8.9.     Strukturændringer, storpastorater og menighedsrådsvalg
Problematik med etabling af storpastorater og sognebåndsløseres mulighed for at genopstille til menighedsrådsvalg, hvis fristen for valg af sogn for sognebåndsløserne ikke er sket inden for fire uger efter etablering af storpastoratet.

Tom Ebbe Jakobsen vil tage problematikken op med Landsforeningen af Menighedsråd. Stiftet vil have fokus på det via det kommende arbejde med FUV, strukturændringer og Kirken på Landet. Biskoppen tager ligeledes problematikken med i kirkeministeriet.

 

9. ORIENTERING: Orientering fra stiftsudvalgene m.m.

9.1.  Det mellemkirkelige Stiftsudvalg

9.1.1.       Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

9.1.2.       Danske kirkers Råd

9.2.  Stiftsudvalg om Gymnasiekonference ved Karin Skoubo og Helle R. Hørby. (til den 26. maj 2020)

9.3.  Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads. (til den 8. februar 2020) ved Erik Søndergård

9.4.  Stiftsudvalget om Folkekirken på messer (til den 30. august 2020) ved Erik Søndergård.

9.5.  Stiftsudvalget om Kommunikation ved Niels Povlsgaard og Christian Paulsen. (til den 8. oktober 2020)

9.6.  Stiftsudvalget om Diakoni (til den 31. oktober 2021) (udvalget afholder sit første møde den 20. marts 2020)

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning. 

 

10. ORIENTERING: Orientering fra råd m.m.

10.1.  Stifternes Kapitalforvaltning ved Jørgen Lundsberg referaterne samt seneste rapportering af kapitalforvaltningen kan ses på Aarhus Stifts hjemmeside

10.2.  Fællesfondens Budgetsamråd ved Tom Ebbe Jakobsen

10.3.  Folkekirkens Nødhjælps Råd ved Søren Christensen
Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.

 

11. ORIENTERING:  Eventuelt                                          Intet under dette punkt.