Fortsæt til hovedindholdet
Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 10-06-2021
""

Beslutningsprotokol fra 13. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift torsdag den 10. juni 2021 i Det Grønlandske Hus

1. OPLÆG: Oplæg Kenni Hede om muligt phd-projekt.

2. BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. ORIENTERING: Økonomi, herunder

3.1.     Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører

3.2.     Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd

3.3.     Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg

3.4.     Bevillinger til stiftsudvalg

3.5.     Kapitalernes udvikling de seneste 5 år

3.6.     Lånebevillinger

3.7.     Frigivelse af indlån

3.8.     Budgetopfølgning for stiftsbidraget

3.9.     Årsrapporten kan ses på Aarhus Stifts hjemmeside

3.10.  Status på KAS-GIAS udbud

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.

 

4. BESLUTNING: Ansøgninger

4.1.     Fra Hanne Henriksen, Majbrit Daugaard og Erik Søndergård om støtte til deltagelse på studiestartsmessen 2021 på Aarhus Universitet.
Ansøgt om 72.375 kr. 

Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: Afslag, da der er lignende initiativer på vej, ansøger opfordres til at indgå samarbejde med disse initiativer, derved kan projektet også opnå større gennemslagskraft på sigt.
Stiftsrådets beslutning: Bevilling af hele beløbet.

4.2.     Fra Landsforeningen af Menighedsråd (LM) om støtte til den kirkelige filmpris Gabriel.
Ansøgt om et ikke opgivet beløb 

Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: Afslag, da det falder uden for stiftsrådets bevillingspolitik.
Stiftsrådets beslutning: Bevilling af et beløb på 5000 kr.

4.3.     Fra Majbrit Daugaard om støtte til uddannelse i projektledelse, strategisk kommunikation samt forandringsledelse.
Ansøgt om 23.770 kr.
Stiftsrådets beslutning: Bevilling af det ansøgte beløb

Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: Bevilling af det ansøgte beløb.

4.4.     Fra Vestervig Kirkemusikskole Støtteforening om støtte til start og drift af ny forening, herunder arrangement af årlig kirkemusikskoledag i Aarhus, Aalborg og Viborg stifter.
Ansøgt om 10.000 kr. 
Stiftsrådets beslutning: Afslag, det falder uden for stiftsrådets bevillingspolitik.

4.5.     Fra Laura Gylden-Damgaard, Det religionspædagogiske udvalg om støtte til kursus om brobygning mellem konfirmander og gudstjeneste for præster, organister og KK-medarbejdere i Aarhus Stift.
Ansøgt om 4.950 kr. 
Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb.

4.6.     Fra Marianne Lynge Krog om støtte til deltagelse i pastoral kursus i Nuuk 2.-20. august 2021 samt ansøgning om tjenestefrihed.
Ansøgt om op til 20.000 kr. 
Stiftsrådets beslutning: bevilling af det fulde ansøgte beløb.

 

5. BESLUTNING:  Indstilling til stiftsrådet om ny mødestruktur og formidling af stiftsrådets arbejde 

Stiftsrådets beslutning: Stiftsrådet er positivt indstillet overfor forslaget og anmoder stiftsadministrationen om at arbejde videre med forslaget, herunder udarbejdelse af en ny vedtægt.

 

6. BESLUTNING: Indstilling folder om stiftsrådet, valg 2021

6.1.     Stiftsrådet bedes beslutte om folderen skal redigeres mv. 

Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: At indstillingen imødekommes.
Stiftsrådets beslutning: godkendelse af indstillingen.

 

7. BESLUTNING: Stiftsrådets repræsentant i projekt BIBILARIUM

7.1.     Fra Niels B. Povlsgaard med status og forslag om valg af ny repræsentant 

Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: At Niels Povlsgaard fratræder som stiftsrådets repræsentant for at indtræde i projektets præsidie, at der vælges en ny repræsentant fra stiftsrådet. Forretningsudvalget peger på næstformand Carl V. Korup, som ny repræsentant.
Stiftsrådets beslutning: at lade Niels B. Povlsgaard træde ud som stiftsrådets repræsentant og lade Carl V. Korup indtræde i stedet.

 

8. BESLUTNING: Provstiudvalgsmode 2022

8.1.     Er der behov for et Provstiudvalgsmode i foråret 2022? Forslag til dato: torsdag den 7. april 2022.
Stiftsrådets beslutning: afholdelse af provstiudvalgsmode den 7. april 2022.

 

9. ORIENTERING: Orientering fra biskoppen

9.1.  Status på §1A ansøgninger

9.2.  Status projekt ”når grænser flyttes” 

9.3.  Nyt fra seneste bispemøde i april 
Biskoppen orienterede om de ovenstående punkter. Herunder bl.a. arbejdet med §1A ansøgninger og nye medarbejdere i projektet "når grænser flyttes".

 

10. ORIENTERING:  Orientering fra formanden

10.1.  Program til konferencen forholdet mellem tilsyn og ledelsen den 13-14. oktober 2021, frist for tilmelding 10. juni 

10.2.  Referat inkl. bilag fra fælles stiftsrådsmøde den 13. marts 2021 

10.3.  Nyhedsbrev fra Himmelske dage om ny hjemmeside og status på planlægningen 

10.4.  Fra Salmeudvalget og Morten Skovsted med tak for støtte 

10.5.  Orientering fra Birgitte Graakjær Hjort om status på projekt frivillighed 

10.6.  Orientering fra Folkekirke og Religionsmøde om Kristent-Muslimsk Samtaleforums konference 2021 bliver den 5-6. november
Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.

 

11. ORIENTERING: Orientering fra stiftsudvalgene m.m.

11.1.  Det mellemkirkelige Stiftsudvalg 

11.1.1.     Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

11.1.2.     Danske kirkers Råd

Årsmøde den 12 juni 2021 afholdes kl 10-13 online på Zoom 

11.2.  Stiftsudvalg om Gymnasiekonference.

11.3.  Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads.  

11.4.  Stiftsudvalget om Folkekirken på messer

11.5.  Stiftsudvalget om Kommunikation

11.6.  Stiftsudvalget om Diakoni 

11.7.  Det religionspædagogiske stiftsudvalg 

11.8.  Stiftsudvalget om salmer

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.

 

12. ORIENTERING: Orientering fra råd m.m.

12.1.  Stifternes Kapitalforvaltning

Referaterne samt seneste rapportering af kapitalforvaltningen kan ses på Aarhus Stifts hjemmeside

12.2.  Fællesfondens Budgetsamråd

12.3.  Folkekirkens Nødhjælps Råd 

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.

 

13. ORIENTERING: Eventuelt

13.1.    Forslag til møder 2022

Tirsdag den 1. februar, forretningsudvalgsmøde
Tirsdag den 22. februar, stiftsrådsmøde

Torsdag den 21. april, forretningsudvalgsmøde
Fredag-lørdag den 6.-7. maj, konference

Torsdag den 11. august, forretningsudvalgsmøde
Torsdag den 25. august, stiftsrådsmøde

Tirsdag den 11. oktober forretningsudvalgsmøde
Tirsdag den 1. november, stiftsrådsmøde

 

13.2.  Møder 2021

Tirsdag den 10. august, forretningsudvalgsmøde
Onsdag den 18. august, stiftsrådsmøde

Onsdag den 6. oktober, forretningsudvalgsmøde
Onsdag den 13. oktober, stiftsrådsmøde

Stiftsrådet tog mødedatoerne til efterretning.

 

13.3.  Forslag til oplæg

  • Biskop Henrik Wigh-Poulsen om stiftet og corona erfaringer og status, august 2021
  • Folkekirke og Religion ved Ane Kirstine Brandt, oktober 2021
  • Oplæg om projekt ”når grænser flyttes”
  • Folkekirkens Nødhjælp, generalsekretær, februar 2022
  • Domprovstiet om badehusene, august 2022
  • Repræsentant fra stiftsudvalgene og -rådene om deres arbejde

Stiftsrådet tog forslagene til efterretning.

Forslag om en introduktionsaften til nye stiftsrådsmedlemmer, som stiftsrådet gerne vil have at stiftsadministrationen arbejder videre med.