Fortsæt til hovedindholdet
Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 07-05-2022
""

Beslutningsprotokol af 2. møde i stiftsrådet den 7. maj 2022 kl. 08.30-12.30 på Bygholm Park Hotel, Horsens

Dagsorden/referat:

                                                                       
1.  Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Orienteringer/debat:

  
2.  Oplæg om folkekirkens økonomi 
Oplægsholdere: stiftskontorchef Jette Madsen og stiftsrådets repræsentant i budgetsamrådet Tom Ebbe Jakobsen 

3.  Oplæg/orientering fra biskoppen 
Biskoppen orienterede om følgende punkter:

 • Rapport om fordeling af præstestillinger på landsplan.
 • Himmelske Dage 2025 – biskoppen fremlagde Silkeborg som ny lokation i stedet for Mariager. Stiftsrådet bakkede op om forslaget om Himmelske Dage 2025 i Silkeborg og anmodede biskoppen om at arbejde videre med oplægget.


4.  Visioner og temabaseret oplæg/debat 
Det indstilles, at stiftsrådet beslutter, hvilke 
Vision/temaer, man ønsker at have fokus på. 
Forretningsudvalget har følgende forslag til oplæg på de kommende stiftsrådsmøder: 

 • Himmelske dage ved Mie Johanson evt. afholde mødet i Silkeborg
 • Danskernes forhold til kristendom
 • Oplæg fra stiftsudvalgene
 • Naser Rezaeih fortæller om sit arbejde med den farsitalende kristne menighed
 • Peter Brandes om udsmykningen af kapel i Aarhus Domkirke, indvielse forår 2023.
 • Besøg på fælleskontoret i Gjerlev, Randers Nordre Provsti. 

  Forslag
 • Mulighed for at nedsætte små arbejdsgrupper i stiftsrådet til at arbejde videre med temaerne stiftsrådet ønsker at arbejde med frem til kommende møder
 • At forretningsudvalget arbejder med forslagene til kernefortællinger og til det kommende stiftsrådsmøde fremlægger et oplæg til kernefortællingen for stiftsrådet.
 • Igangsætte en regulær visionsproces og byde evt. kirkefondet ind i processen til at komme videre.

  Stiftsrådets beslutning:  
 • Forretningsudvalget frem til næste stiftsrådsmøde drøfter hvordan forslagene kan bruges fremadrettet.5.  Økonomi  
Status på økonomi 

 • budgetopfølgning
 • forbrug

Bilagsnr.: 5 budgetopfølgning 1. kvartal 2022 
Bilagsnr.: 5.1 samlet økonomi-oversigt 1. kvartal 2022 

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning og var tilfredse med det nye oversigtsbilag. 
 


6.   Årsrapport 
Fremlæggelse af årsrapport for stiftsmidlerne 2021 
Stiftskontorchef Jette Madsen redegjorde kort for årsrapporten for stiftsmidlerne og fællesfonden. 
Årsrapporten for stiftsmidlerne kan læses her: 
https://aarhusstift.dk/oekonomi/aarhus-stifts-aarsrapporter/aarsrapport-2021

  

7.  Investeringspolitik for fællesfonden 
Kirkeministeriet beder stiftsrådet om at komme med deres betragtninger på baggrund af vedhæftede materiale 

Bilagsnr.: 7 oplæg til investeringspolitik 

Stiftsrådet tog oplægget til efterretning og har ingen bemærkninger udover, at der bør være fokus på afkastet. Beslutninger: 


8.  Indstilling fra udvalg 

 • Folkekirken som attraktiv arbejdsplads

Bilagsnr. 8 Udvalget søger om nedlæggelse

Stiftsrådets beslutning: stiftsrådet bevilligede at stiftsudvalget kan nedlægge sig selv. Udvalget fortsætter sit virke i projektet Læs teologi og bliv præst – rekruttering og fastholdelse af præster i folkekirken. 
 


9.  Ansøgninger 

 • Fra sp. Ane Helgestad Bjerregaard. 
  Ansøgning om støtte til Salon for yngre/nye præster i Aarhus Stift i perioden 2023-25. 
  Ansøgt om 75.000 kr. 
  (pr. 3. juni 2019 bevilget 65.000 kr.) 
  Økonomiudvalgets indstilling til stiftsrådet: 
  Bevilling af det ansøgte beløb på 75.000 kr. 
  Bilagsnr.: 9 ansøgning 

  Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb på 75.000 kr. 

   
 • Fra Flemming R. Kristensen, KFUM og KFUK. 
  Ansøgning om støtte til World Council i Aarhus den 3.-9. juli 2022. 
  Ansøgt om 5.000 til 10.000 kr. 
  (Ansøgningen har ikke været forelagt Økonomiudvalget) 
  Bilagsnr. 9.2 ansøgning 

  Stiftsrådets beslutning: bevilling af 10.000 kr. 
   


10.  Temabaseret udbud af pulje 
Det indstilles til stiftsrådet at beslutte størrelsen af den temabaseret pulje, der med den nye mødestruktur kan udbydes ift. temaer og visioner stiftsrådet ønsker at sætte fokus på. (puljen skal fastsættes ud fra stiftsrådets eksisterende bevillingsramme) 

Jf.  stiftsrådets bevillingspolitik og forretningsorden § 9 stk. 3 
 vedtaget den 22-2-22 

Stiftsrådets beslutning: det vurderes at der ikke er et behov for en pulje pt. beslutningen udsættes. 11.  Ændring af årshjulet på baggrund af ny procedure for årsrapport for stiftsmidlerne og årsregnskab for det bindende stiftsbidrag 

Bilagsnr.: 11 udkast til reviderede årshjul 

Stiftsrådets beslutning: årshjulet blev godkendt. 12.  Eventuelt 

Møder 2022 

 • Torsdag den 11. august, økonomi- og forretningsudvalgsmøde  
 • Torsdag den 25. august, stiftsrådsmøde  
 • Tirsdag den 11. oktober økonomi- og forretningsudvalgsmøde  
 • Tirsdag den 1. november, stiftsrådsmøde 

Møder 2023 – fremlægges og vedtages på oktobermødet. 


Kommende oplæg 
Mie Skak Johansen, Landssekretær for Himmelske dage – augustmødet. Mødet afholdes i Silkeborg. 


Skriftlige orienteringspunkter – bliver ikke gennemgået på mødet – bilag ligger i grupperummet 


13.  Økonomi 
Oversigt over forbrug: 

 • Bevillinger givet af biskoppen 
 • Bevillinger givet af forretnings-/økonomiudvalget 
 • Bevillinger givet af det mellemkirkelige stiftsudvalg 
 • Oversigt over lånebevillinger 
 • Oversigt over frigivelse af indlån 
 • Kapitalernes udvikling

Bilagsnr.: 13 samlet økonomioversigt. 14.  Status fra udvalg og råd 
Udvalg: 

 • Religionspædagogiske udvalg 
 • Folkekirken på messer 
 • Folkekirken som attraktiv arbejdsplads
 • Det mellemkirkelige udvalg 
 • Kommunikationsudvalget 

Bilagsnr.: 14 samlet statusskrivelser fra udvalg. 


Råd: 

 • Stifternes kapitalforvaltning Se referaterne her. 
 • Folkekirkens Nødhjælps Råd 
  Næste møde den 10-5-22 
 • Det Mellemkirkelige Råd 
  Bilagsnr. 14.1 rapport 7.4.22 
 • Budgetfølgegruppen 
 • Folkekirke og Religionsmøde
  Årsmøde afholdt, referat følger  

 

Mødet sluttede kl. 11.20