Fortsæt til hovedindholdet
Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 02-03-2023
""

Beslutningsprotokol af 5. møde i stiftsrådet den 2. marts 2023 kl. 16.00 - 18.30 på Diakonhøjskolen

Afbud: 

Ann Dahy, Peter Lodberg, Per Bøje Rasmussen, Erik Søndergaard. 

 


Orienteringer/debat 

  
Oplæg om projekt Når grænser flyttes 
Ved Marie Sø Leth-Nissen og Anders Damtoft Kaufmann  
Det anbefales, at man forud for oplægget har orienteret sig i rapporten. 

Bilag/bemærkninger:
Oplægget varer 30 minutter inkl. spørgsmål. 
Vedhæftet: Digital udgave af rapporten ”Når Grænser flyttes” 1. Dagsorden   


Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 2. Orienteringer: biskop og formand

                                        
Oplæg/orientering fra den fungerende biskop 
Den fungerende biskop orienterede kort om status på arbejdet som vikar for biskoppen.  
Oplæg/orientering fra formanden/næstformand 
Næstformanden orienterede om: 

 • Stiftsrådet har sendt en julehilsen ud til alle menighedsråd.
 • Henvendelse fra stiftsråd til kirkeministeriet vedr. store bededag.
 • Deltagelse i visionsdag for Himmelske Dage 2025.


3. Beslutning: økonomi 


Indstilling om ændring af økonomibilag, for at gøre dem mere overskuelige. 
Forretningsudvalget indstillede, at stiftsrådet godkendte de foreslåede rettelser i økonomibilagene. 
Stiftsrådet godkendte rettelserne uden bemærkninger. 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 3 


4. Orienteringer: Økonomi 

                                                         
Status på økonomi: 

 • budgetopfølgning


Oversigter siden sidst: 

 • Afgørelser truffet af biskoppen
 • Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd
 • Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg
 • Kapitalernes udvikling de seneste 5 år
 • Lånebevillinger
 • Frigivelse af indlån


Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger. 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 4.1, Bilag 4.2, Bilag 4.3,  Bilag 4.4, Bilag 4.5, Bilag 4.6, Bilag 4.7 

Orientering om ændring i bevillingsvilkår for hhv. biskop og stiftsråd/forretningsudvalg (markeret med gult) 
Forretningsudvalget indstillede, at stiftsrådet godkendte de foreslåede ændringer i bevillingsvilkårene. 
Stiftsrådet godkendte ændringerne uden bemærkninger.  
 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 4.10 og 4.11 5. Beslutning: ændringer i bevillingspolitik, forretningsorden, udlånspolitik og årshjul pga. sammenlægning af FU og ØU jf. beslutning af den 1. nov. 2022 


Stiftsrådet besluttede på seneste møde den 1. november 2022 at nedlægge økonomiudvalget og lægge dets kompetence under forretningsudvalget, som dermed blev udvidet med tre pladser.  

Forretningsudvalget består nu af: biskop, formand, næstformand, gejstligt medlem, repræsentant for budgetsamrådet, repræsentant for kapitalforvaltningen samt et lægt medlem. 

På baggrund af udvalgsændringerne skal stiftsrådets bevillingspolitik, lånepolitik, forretningsordenen samt årshjul opdateres. 

                                                                                                           
5.1. Godkendelse af ændringer i bevillingspolitikken  
Forretningsudvalget indstillede at stiftsrådet godkendte de foreslåede ændringer. Stiftsrådet godkendte ændringerne uden bemærkninger.  

Bilag/Bemærkninger:
Bilag 5.1 bevillingspolitik 2023 (ændringer er markeret med gult) 

5.2.  Godkendelse af ændringer i forretningsorden  
Forretningsudvalget indstillede at stiftsrådet godkendte de foreslåede ændringer. Stiftsrådet godkendte ændringerne uden bemærkninger. 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 5.2 forretningsorden (ændringer er markeret med gult) 

5.3.  Godkendelse ændringer i stiftsrådets lånepolitik  
Forretningsudvalget indstillede at stiftsrådet godkendte de foreslåede ændringer. 
Stiftsrådet godkendte ændringerne uden bemærkninger.  

Bilag/bemærkninger:
Bilag 5.3 lånepolitik (ændringer er markeret med gult) 

5.4.  Godkendelse ændringer i årshjulet 
Forretningsudvalget indstillede at stiftsrådet godkendte de foreslåede ændringer. 
Stiftsrådet godkendte ændringerne uden bemærkninger.  

Bilag/bemærkninger:
Bilag 5.4 årshjul (ændringer er markeret med gult)6. Beslutning: årsregnskab, -rapport, renten og ramme                

  
6.1 Underskrift af årsrapport for stiftsmidlerne. 
Stiftsrådet bedes give formanden fuldmagt til at underskrive årsrapporten for stiftsmidlerne på stiftsrådets vegne forud for indsendelse til KM i marts måned. 
Forretningsudvalget indstillede til stiftsrådet at formanden blev givet fuldmagt til at underskrive årsrapporten forude fremsendelse til kirkeministeriet. 
Stiftsrådet gav formanden fuldmagt til at underskrive årsrapporten. 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 6.1 Årsrapport for stiftsmidlerne 


6.2 Godkendelse af årsregnskabet for det bindende stiftsbidrag – godkendelsen skal noteres i beslutningsprotokollen. 
Stiftsrådet godkendte årsregnskabet uden bemærkninger. 

6.3 Fastsættelse af ind- og udlånsrenten for 2024 
Forretningsudvalget indstillede til stiftsrådet at vælge ”alternativ 2”:  
udlån: 1,50% 
indlån: 0,50%  
Forretningsudvalgets anbefaling af udlåns- og indlånsrenten er taget med afsæt i ønsket om at bibeholde flest mulige midler i kirkekasserne. 
Desuden vil de øvrige alternativer, der blev fremlagt, ikke signifikant øge egenkapitalen for stiftsmidlerne. 
Stiftsrådet godkendte forretningsudvalgets indstilling og valgte ”Alternativ 2” og fastsatte følgende rente: 
udlån: 1,50 %  
indlån: 0.50% 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 6.3 


6.4 Fastsættelse af rammen for det bindende stiftsbidrag 2024 på baggrund af budgetudkast for 2023 og fordeling af bindende stiftsbidrag, kirkeligligning 2024. 
Forretningsudvalgets indstillede til stiftsrådet godkendelse af rammen for 2024 og fordelingen af stiftsbidraget for 2024. 
Stiftsrådet godkendte rammen for det bindende stiftsbidrag 2024 og budgetudkastet for 2023.

Bilag/bemærkninger: 
Bilag 6.4 og 6.5 


7. Beslutning: økonomi – udvalgenes regnskab 2022   

                       
Stiftsrådet bedes gennemgå og godkende udvalgenes indsendte regnskaber for 2022: 

 • Stiftsudvalget om Folkekirken på messer
 • Stiftsudvalget om Kommunikation
 • Stiftsudvalget om Religionspædagogik

Forretningsudvalget indstillede til stiftsrådet at regnskaberne  godkendes. Stiftsrådet godkendte stiftsudvalgenes regnskaber for 2022. 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 7.1 
Udvalget har haft udgifter for 20.000 kr. til julehilsen fra biskoppen. 
Bilag 7.2 


8. Orienteringer: evaluering af forsøg med økonomiudvalget  

     
I forbindelse med resultataftale er Aarhus Stift blevet bedt om at evaluere forsøget med etablering af et økonomiudvalg. 
Forretningsudvalget indstillede til stiftsrådet at drøfte forsøget.  
Stiftsrådet tilkendegav, at man er tilfreds med sammenlægningen og at stiftsrådsmøderne fremadrettet gerne må indeholde flere temadrøftelser i små grupper. 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 8 


9. Beslutning: ansøgninger  

                                                           
9.1  Fra sp. Line Villefrance 
Ansøgning om støtte til etablering af netværksgruppe for præster i Aarhus Stift. 
Ansøgt om 75.500 kr. 
Forretningsudvalget indstillede til stiftsrådet, at man var positivt indstillet overfor ansøgningen, men så gerne, at projektet blev modnet mere med fokus på det faglige indhold, antal deltager og et mere udspecificerede budget. 
Den 17/2-2023 sendte sp. Line Villefrance en uddybende ansøgning. 
Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb på 75.500 kr.  
Betingelse for bevillingen er, at bevillingsmodtager efter de 2 første arrangementer er afholdt, sender stiftsrådet et statusskriv med orientering om tilslutningen til arrangementerne. 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 9.1 og Bilag 9.1a 


9.2  Fra sp. Ane Ørgård Bramstoft 
Ansøgning om støtte til projekt Metamorf, en del af United Change i august 2023 
Ansøgt om 100.000 kr. 
Forretningsudvalget indstillede til stiftsrådet: bevilling af det ansøgte beløb på 100.000 kr. 
Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb på 100.000 kr. 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 9.2 


9.3  Fra sp. Liselotte Skrejborg Hansen 
Ansøgning om støtte til efteruddannelse i gestaltterapi og sjælesorg hos Bent Falk 
Ansøgt om 38.500 kr. 
(Ansøgningen er indkommet efter frist og har ikke været forelagt Forretningsudvalget) 
Stiftsrådets beslutning: afslag. 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 9.3 


9.4  Fra sp. Ane Helgestad Bjerregaard og Maria Louise Sørensen 
Ansøgning om støtte til udgifter til Stiftsnetværket Kirke-Rum-Lighed, Folkekirken og mennesker med særlige behov 
Ansøgt om 80.000 kr. 
(Ansøgningen er indkommet efter frist og har ikke været forelagt Forretningsudvalget) 
Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb på 80.000 kr. 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 9.4 


9.5  Fra pastor emeritus Hans Jacob Hansen 
Ansøgning om underskudsgaranti til refugieuge på Sostrup Slot og Kloster 6.-10. marts 2023 
Ansøgt om 15.000 kr. 
(Ansøgningen er indkommet efter frist og har ikke været forelagt Forretningsudvalget. Ansøger søger om et tilsvarende beløb ved Aalborg og Viborg stifter) 
Stiftsrådets beslutning: afslag da ansøgningen ikke, falder under stiftsrådets fokusområder. 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 9.5 


9.6 Fra Helena Højen Danielsen, kirke- og kulturmedarbejder ved Hornslet Kirke 
Ansøgning om støtte til afholdelse af stiftsdag for kirke- og kulturmedarbejdere i Aarhus Stift 
Ansøgt om 16.000 kr. 
(Ansøgningen er indkommet efter frist og har ikke været forelagt Forretningsudvalget.) 
Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb på 16.000 kr. 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 9.6 


9.7 Fra Aarhus Domprovsti 
Ansøgning om dækning af udgifter i forbindelse med arrangement for fejringen af 75-års jubilæet for de første kvindelige præster i Danmark. 
Ansøgt om 29.600 kr. 
(Ansøgningen er indkommet efter frist og har ikke været forelagt Forretningsudvalget.) 
Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb 29.600 kr. 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 9.7 


9.8 Fra sp. Anders Skaaning Andersen mf.  
Ansøgning om støtte til udvikling af undervisningsmateriale til konfirmander med særlige behov. 
Ansøgt om 20.000 kr. 
(Ansøgningen er indkommet efter frist og har ikke været forelagt Forretningsudvalget.) 
Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb på 20.000 kr. Stiftsrådet bemærkede til bevillings-modtagerne, at skoletjenesterne ikke kan være mod-tagere af materialet, hvis det har karakter af at være forkyndende. 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 9.8 


 

10.  Ansøgning: lån i stiftsmidlerne – 43 mio. kr.


Fra Skanderborg Sogns Menighedsråd 
Ansøgning om lån i stiftsmidlerne på 43 mio. kr. til opførelse af ny kirke i Højvangen, Skanderborg.
(Ansøgningen er indkommet efter frist og har ikke været forelagt Forretningsudvalget.)  
Stiftsrådets beslutning: bevilling af lånet på 43 mio. kr. 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 10 


11.  Høring: administrative forskrifter efter opdatering af lov om menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og lov om forsøg i folkekirken.


Fra KM udkast til ”Cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision m.v.” 
Stiftsrådet havde ingen bemærkninger til høringsudkastet. 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 11 


12.  Orientering: kirken på landet, pilgrimspræst, tænketank


12.1 Landsnetværket har bedt stiftsrådet om at drøfte netværkets fremtid, da den nuværende bevilling udløber ved udgangen af 2023. 
Stiftsrådet anmodede forretningsudvalget om at drøfte mulige fremtidsscenarier for ”Netværket Kirken på landet” og derefter kontakte netværkets facilitatorer.

Bilag/bemærkninger:  
Bilag 12.1 


12.2 Orientering om regulativ fra pilgrimspræst sp. Lise Palstrøm og rapport for 2022. 
Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.  

Bilag/bemærkninger:
Bilag 12.2 

12.3 Fra Peter Fischer-Møller med årsrapport og regnskab for 2022, budget for 2023 og orientering om planlagte aktiviteter for 2023. 
Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.  

Bilag/bemærkninger:
Bilag 12.3  
Stiftsrådet har tidligere givet tænketanken 3 bevillinger af hhv. 15.000 kr. gældende for 3 år fra 2020 samt 5.000 kr. for 2022 samt 6144 kr. til dækning af besøg af Asia Bibi. 


12.4 Fra Kenni Hede med status på phD-projekt jf. bevilling af 21. juni 2021: ”Altruism, Bildung and Mutable Perceptions of Democracy.” 
Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.  

Bilag/bemærkninger:
Bilag 12.4  


13. Orientering: Himmelske Dage 2025


Mundtlig orientering fra formanden for lokalkomiteen Jacob D. K. Rasmussen 
Jacob D. K. Rasmussen orienterede om: 

 • Nedsættelse af landskomiteen.
 • Visionsdag lørdag den 23.februar 2023.
 • Arbejdet med fastsættelse af temaer for Himmelske dage herunder etablering af udvalg, udvikling af en grafisk linje samt ansættelse af en projektleder.
14. Invitationer  


Invitation fra 6th LWF International Seminar for Lay Persons in Church Leadership from June 18-27, 2023, in Geneva and Wittenberg: “Lutheran visions and values in church leader-ship practice today – Inspiration from the Bible and Lutheran tradition”. 
Stiftsrådet udpegede Thorkil Hørlyk som deltagere. 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 14 15. Eventuelt: 


Møder 2023 
Tirsdag den 7. februar, forretningsudvalgsmøde 
Torsdag den 2. marts, stiftsrådsmøde 

Onsdag den 17. maj, forretningsudvalgsmøde  
Onsdag den 31. maj, stiftsrådsmøde 

Torsdag den 17. august, forretningsudvalgsmøde 
Torsdag den 31. august, stiftsrådsmøde 

Torsdag den 21. september, Provstiudvalgsmode 

Torsdag den 12. oktober, forretningsudvalgsmøde  
Lørdag den 28. oktober 2023, Fælles stiftsrådsmøde  
Onsdag den 1. november, stiftsrådsmøde 

Onsdag-torsdag den 8.-9. november, konference FUV, om Dekorum (værdighedskravet) 

Møder 2024: 
Stiftsrådsmøder kl. 15.00-19.00 
Forretningsudvalgsmøderne kl. 09.00-11.00 

Kommende oplæg :

Diverse henvendelser til stiftsrådet med ønske om at holde oplæg: 

 • Ingrid Ank, Grundtvigsk Skoletjeneste
16. Skriftlige status for udvalg og råd – bliver ikke gennemgået på mødet 


Udvalg: 

 • Religionspædagogiske udvalg (bilag 7.2)
 • Folkekirken på messer (bilag 16.1)
 • Det mellemkirkelige udvalg (bilag 16.2)
 • Kommunikationsudvalget (bilag 16.3)


Råd:

 • Stifternes kapitalforvaltning Se referaterne her.
 • Folkekirkens Nødhjælps Råd (Ingen afholdte møde siden sidst )
 • Det Mellemkirkelige Råd (Bilag 16.4 og 16.4.1)
 • Budgetsamrådet
 • Folkekirke og Religionsmøde (Bilag 16.5, næste møde 25. marts 23)
 • Danske Kirkers Råd