Fortsæt til hovedindholdet
Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 01-11-2023

Beslutningsprotokol af 8. møde i stiftsrådet den 1. november 2023 kl. 16.00-18.30 på Aarhus Stift

1. Dagsorden  

Godkendelse af dagsorden  
Følgende blev tilføjet under punkt 2: Valg af lægt medlem til forretningsudvalget. 
Dagsordenen blev derefter godkendt.  


2. Beslutning: valg, med virkning fra 2024     

 • Formand  
  Vælges blandt de læge medlemmer for et år. 
  Ole Juel Nielsen blev foreslået og accepterede valg.
  Ole Juel Nielsen blev valgt som formand.
 • Næstformand  
  Vælges blandt de læge medlemmer for et år. 
  Thorkil Hørlyk blev foreslået og accepterede valg.
  Thorkil Hørlyk blev valgt som næstformand.
 • Gejstligt medlem til forretningsudvalget  
  Vælges blandt de gejstlige medlemmer for et år ad gangen.  
  Biskoppen kan ikke stille op 
  Jacob D. K. Rasmussen blev blev foreslået og accepterede valg.
  Jacob D. K. Rasmussen blev valgt.
 • Lægt medlem til forretningsudvalget 
  Valget er gældende for et år 
  Steen Boye Jensen blev blev foreslået og accepterede valg.
  Steen Boye Jensen blev valgt.
 • Repræsentant til fællesfondens budgetsamråd  
  Valget er gældende for et år 
  Tom Ebbe Jakobsen blev foreslået og accepterede valg. 
  Tom Ebbe Jakobsen blev valgt.3. Orienteringer: fra biskop og formand  

 • Oplæg/orientering fra biskop og formand/næstformand 
  Biskoppen orienterede om verserende sager i stiftet. 

  Formanden orienterede om det fælles stiftsrådsmøde afholdt den 28. oktober 2023. 
  Fælles stiftsrådsmøde 2024 afholdes i Aalborg. 

   

4. Beslutning: fastlæggelse af budget 2024       herunder godkendelse af udvalgenes             budgetter  

 • Fastlæggelse af budget 2024 – det bindende stiftsbidrag 
  Herunder godkendelse af udvalgenes budgetter:
  • Det mellemkirkelige udvalg 
   Stiftsrådets beslutning: bevilling af budgetønsker for 2024 på 200.000 kr.
  • Det religionspædagogiske udvalg  
   Stiftsrådets beslutning: bevilling af budgetønsker for 2024 på 50.000 kr.
  • Udvalg for messer  
   Stiftsrådets beslutning: bevilling af budgetønsker for 2024 på 21.000 kr.
  • Kommunikationsudvalget  
   Stiftsrådets beslutning: bevilling  af budgetønsker for 2024 på 400.000 kr.
  • Budgetansøgning fra arbejdsmiljøudvalget  
   Stiftsrådets beslutning: bevilling af budgetønsker for 2024 på 150.000 kr.

Stiftsrådet drøftede derefter udkast til budget for 2024. Budgettet for 2024 blev godkendt. 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 4, Bilag 4.1,  Bilag 4.2, Bilag 4.3, Bilag 4.4, Bilag 4.5 5. Orienteringer: økonomi    

                                                  
Status på økonomi: 

 • budgetopfølgning


Oversigter siden sidst: 

 • Afgørelser truffet af biskoppen
 • Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd
 • Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg
 • Kapitalernes udvikling de seneste 5 år
 • Lånebevillinger


Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger.  


Bilag/bemærkninger:  
Bilag 5.1, Bilag 5.2, Bilag 5.3, Bilag 5.4, Bilag 5.5, Bilag 5.6 
 


6. Beslutning: ansøgninger    

 • Overført fra 7. møde:

Fra Kirstine Helboe Johansen, Aarhus Universitet 
Ansøgning om støtte til et 3-årigt forsknings– og praksisudviklingsprojekt – En fælles orienteret etik til ungdommen med start 1. september 2024 
Ansøgt om uspecificeret årligt bidrag over 3 år. 

Kristine og Laura holdt et kort oplæg om projektet jf. stiftsrådets beslutning på mødet den 31. august 2023. 

Kristine og Laura forlod derefter mødet.  

Stiftsrådet besluttede at bevillige 750.000 kr. til projektet fordelt over 5 år (150.000 kr.om året, 50.000 i 2024). Det er en betingelse for bevillingen, at projektet har fokus på den praksisorienteret del og at stiftsrådet løbende orienteres om projektets fremdrift. 

Bilag/bemærkninger.
Bilag 6.1 

 

 • Overført fra 7. møde:

Fra provst Esben Thusgård, Aarhus Nordre Provsti 
Ansøgning om oprettelse af en 25% stilling med fokus på demens, gerontopædagogisk konsulent i Aarhus Stift.  
Ansøgt om 150.000 årligt i 3 år, i alt 450.000 kr. 

Forretningsudvalget indstilling til stiftsrådet: Bevilling af det ansøgte beløb 150.000 kr. årligt, 2024, 2025, 2026 i alt 450.000 kr. 

Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb 450.000 kr. fordelt over 3 år (150.000 kr. om året fra 2024, 2025, 2026).  

Bilag/bemærkninger:
Bilag 6.2 

 

 • Fra sp. Gorm Ridder-Jensen

Ansøgning om støtte til tre værkgudstjenester, som skal markere Store Bededag de kommende tre år i Vistoft Kirke 
Ansøgt om 100.000 kr.  

Stiftsrådets beslutning: afslag da projektet ikke har karakter af at være tværstiftligt og derfor falder udenfor stiftsrådets fokusområde.  

Bilag/bemærkninger:
Bilag 6.3

 

 • Fra Carsten Bøgh Pedersen, Folkekirkens Familiestøtte

Ansøgning om støtte til Folkekirkens Familiestøtte 2024 
Ansøgt om 100.000 kr.  

Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb på 100.000 kr. for 2024. Hvis der ønskes yderligere bevilling, skal stiftsrådet søges igen. 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 6.4 

 

 • Fra sp. Majbrit Daugaard

Ansøgning om støtte til DHL-stafetten i 2024 
Ansøgt om 57.975 kr. 

Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb på 57.975 kr. af budget 2024.  

Bilag/bemærkninger:
Bilag 6.5 


7. Beslutning: nedsættelse af nyt diakoniudvalg  

                   
•  Udkast til vedtægter og formålsbeskrivelse. 

Stiftsrådets beslutning: nedsættelse af udvalget samt en bevilling på 15.000 kr. til igangsættelse af mindre tiltag under udvalget. 
Stiftsrådet udpegede Søren W. Christensen som stiftsrådets repræsentant i udvalget.  

Bilag/bemærkninger:
Bilag 7 


8. Orientering: status Himmelske Dage 2025

 • Mundtlig orientering fra formanden for lokalkomiteen Jacob D. K. Rasmussen. 
  Jacob D. K. Rasmussen orienterede om status herunder:
 • Udgivelse af pjece og tryk af plakat.
 • Møde med diverse underudvalg, danske kirkers råd og landskomiteen for Himmelske Dage.
 • Inspirationsdag den 18. november 2025.


9.  Orientering: program til temadag for provstiudvalg


•  Der er inviteret til temaeftermiddag for provstiudvalg, distriktsforeninger og stiftsrådsmedlemmer onsdag den 24. januar 2024 kl. 16.00-19.00. 

Stiftsrådet godkendte programmet. 

Bilag/bemærkninger:
Bilag 9 


10.  Orientering: fra sp. Line T. Villefrance 

 • Orientering om status på Live Magasin for præster. 
  Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.

Bilag/bemærkninger:  
Bilag 10 


11. Invitation:   

 • Folkekirke og religionsmøde den 10.-11. november 2023.
  Stiftsrådet tog invitationen til efterretning.

Bilag/bemærkninger:
Bilag 11 
Rapporten fra konferencen i 2022: https://religionsmoede.dk/_Resources/Persistent/c/a/d/7/cad7609718f946c9d8591d1f5ce16c190f934544/KMS-Rapport%202022.pdf

 

 • Temaeftermiddag i samarbejde med Folkekirkens Grønne Omstilling marts 2024. 
  Tom Ebbe Jakobsen deltager i planlægningen.

Bilag/bemærkninger:
Bilag 11.1 


12. Eventuelt:  


Møder 2023: 

Onsdag-torsdag den 8.-9. november, konference FUV, om Dekorum (værdighedskravet) 

Lørdag den 18. november 2023 inspirationsdag Himmelske Dage. 

Møder 2024:
Provstiudvalgsmode onsdag den 24. januar kl. 16.00 - 19.00 på Centralværkstedet 

1. forretningsudvalgsmøde torsdag den 8. februar kl. 14.00 - 16.00 

1. stiftsrådsmøde, torsdag den 28. februar 

2. forretningsudvalgsmøde tirsdag den 14. maj kl. 09.00-11.00 

2. stiftsrådsmøde, tirsdag den 28. maj  

3. forretningsudvalgsmøde torsdag den 22. august kl. 14.00 - 16.00 

3. stiftsrådsmøde (konference) fredag den 13. september fra kl. 14.00 til lørdag den 14. september kl. 12.30 - mødested afventer 

4. forretningsudvalgsmøde torsdag den 31. oktober kl. 09.00 - 11.00 

4. stiftsrådsmøde, onsdag den 13. november. 

Bilag/bemærkninger:
Stiftsrådsmøder kl. 15.00-19.00 
Forretningsudvalgsmøderne kl. 09.00-11.00 eller kl. 14.00-16.00 
 


Kommende oplæg 
 

Intet under dette punkt.
13. Skriftlige status for udvalg og råd – bliver ikke gennemgået på mødet 
 

Udvalg: 

 • Religionspædagogiske udvalg
 • Folkekirken på messer
 • Det mellemkirkelige udvalg
 • Kommunikationsudvalget 
   

Bilag/bemærkninger:
Bilag 13 samlet overblik 


Råd: 

 • Stifternes kapitalforvaltning Se referaterne her.
 • Folkekirkens Nødhjælps Råd
 • Det Mellemkirkelige Råd
 • Budgetsamrådet
 • Folkekirke og Religionsmøde
 • Danske Kirkers Råd  
   

Bilag/bemærkninger:
Bilag 13.1, Bilag 13.2, Bilag 13.3 Mødet sluttede kl. 19.00