Fortsæt til hovedindholdet
Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 01-11-2022
""

Beslutningsprotokol af 4. møde i stiftsrådet den 1. november 2022 kl. 15.30 - 18.00 i Aarhus Bispegård

Visioner og temabaseret oplæg/debat 

Oplægget er aflyst. 
 


Kernefortællinger for stiftsrådet 

Status ved kommunikationskonsulent Asger Meller Jørgensen jf. vedhæftet bilag om kernefortællinger. 
Stiftsrådet må gerne have læst og forholdt sig til det vedhæftede udkast til kernefortællinger forud for mødet. 

Asger Meller Jørgensen fortalte kort om udkastet og bad stiftsrådet om at uddybe hvilke retninger ar-bejdet med kernefortællingerne skal tage. 
Stiftsrådet var enige om at: 

 • Der skal være fokus på at information fra stiftsrådet kommer ud
 • Synlighed på stiftsrådets arbejde og især resultaterne
 • Målrettede nyhedsbreve, evt. i mailchimp så man også selv kan tilmelde sig Stiftsrådet besluttede, at Asger Meller Jørgensen tilretter kernefortællingen ud fra ovenstående bemærkninger.


Dagsorden/referat                                                                         


1.  Godkendelse af dagsorden  
Stiftsrådet godkendte dagsordenen.  
 


Beslutning

 

2.  Valg med virkning fra 2023  
Formand  
Vælges blandt de læge medlemmer for et år ad gangen. 
Ann Dahy blev genvalgt som formand

Næstformand  
Vælges blandt de læge medlemmer for et år ad gangen. 
Ole Juel stillede op og blev valgt som næstformand. 

Indstilling fra forretningsudvalget og økonomiudvalget om sammenlægning af de to udvalg. 
Stiftsrådet bedes beslutte om de to udvalg skal sammenlægges. Der redegøres for indstillingen på mødet. 
Sten Bøje Jensen redegjorde for forslaget. Stiftsrådet besluttet at sammenlægge de to udvalg med følgende sammensætning: 
Biskoppen. 
Formand. 
Næstformand. 
Gejstligt medlem. 
Repræsentant fra budgetsamrådet. 
Repræsentant fra stifternes kapitalforvaltning. 
Et lægt medlem. 
Stiftsrådet besluttede at sammenlægge de to udvalg med ovenstående sammensætning. 

Gejstligt medlem til forretningsudvalget  
Vælges blandt de gejstlige medlemmer for et år ad gan-gen. Biskoppen kan ikke stille op. 
Jacob Duevang Krogh Rasmussen blev genvalgt. 

Økonomiudvalg/forretningsudvalg 
Læge medlemmer 1-3 personer. 
Sten Bøje Jensen stillede op og blev valgt. 

Repræsentant til fællesfondens budgetsamråd. 
Valget er gældende 
Tom Ebbe Jakobsen blev genvalgt. 

Repræsentant(er) til kommunikationsudvalget. 
Vælges blandt de læge medlemmer 1-2 personer. 
Karin Skouboe stillede op og blev valgt. 
 


Beslutning: Økonomi, fastlæggelse af budget for 2023 og 2024      


3.  Fastlæggelse af endeligt budget/ramme for det bindende stiftsbidrag for 2023 og 2024. 
Stiftsrådet bedes fastlægge budget for 2023 og 2024. 
Økonomiansvarlig Inger Lise Øster gennemgik budgettet for 2023 og 2024. 
Stiftsrådets beslutning:  
Budgettet for 2023 og 2024 blev godkendt. 

Bilag/bemærkninger
Bilagsnr. 3 


Beslutning: Økonomi, godkendelse af udvalgenes budget for 2023 


4.  Godkendelse af stiftsudvalgenes udkast til budget for det kommende år:

 • Det mellemkirkelige Stiftsudvalg  
  Budgettet er en del af rammen jf. pk. 3. 
  Godkendelse af budget. 
  Stiftsrådets beslutning:  
  Stiftsrådet godkendte budgettet for 2023 

  Bilag/bemærkninger:  
  Budgettet fastlægges på baggrund af udvalgenes indsendte forslag.
  200.000 kr., bilag 4.1

   
 • Stiftsudvalget for folkekirken på messer 
  Stiftsrådets beslutning:  
  Stiftsrådet godkendte budgettet for 2023

  Bilag/bemærkninger:
  Ikke ansøgt om midler i 2023 
   
 • Stiftsudvalget for religionspædagogik 
  Godkendelse af budget. 
  Stiftsrådets beslutning:  
  Stiftsrådet godkendte budgettet for 2023 

  Bilag/bemærkninger:
  50.000 kr., bilag 4.2
   
 • Stiftsudvalget for kommunikation 
  Godkendelse af budget. 
  Stiftsrådets beslutning:  
  Stiftsrådet godkendte budgettet for 2023 

  Bilag/bemærkninger:  
  400.000 kr., bilag 4.3


Beslutning: Møder 2023                                                                   

5.   Det indstilles til stiftsrådet at fastlægge møderækken for 2023 ud fra følgende forslag: 

Tirsdag den 7. februar: økonomi- og forretningsudvalgsmøde 
Torsdag den 2. marts: stiftsrådsmøde 

Onsdag den 17. maj: økonomi- og forretningsudvalgsmøde  
Onsdag den 31. maj: stiftsrådsmøde 

Torsdag den 17. august: økonomi- og forretningsudvalgsmøde  
Torsdag den 31. august: stiftsrådsmøde 

Tirsdag den 19. september: Provstiudvalgsmode 

Torsdag den 12. oktober: økonomi- og forretningsudvalgsmøde  
Onsdag den 1. november: stiftsrådsmøde 

Onsdag-torsdag den 8-9. november: konference FUV Dekorum


Stiftsrådets beslutning: Møderækken for 2023 blev vedtaget. 
 


Orienteringer: Biskoppen   
 

6.  Oplæg/orientering fra biskoppen 
Biskoppen orienterede om: 

 • Indvielse af Hvinningdal Kirke den 30. oktober 2022.
 • Seneste bispemøde afholdt i Aarhus Stift.


Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.  


Orienteringer: Økonomi 


7.   Status på økonomi 3. kvartal 2022: 
Budgetopfølgning. 
Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning. 
bilag 7.1
Oversigt over forbrug: 
Bevillinger givet af biskoppen.
Bilag 7.2 
Bevillinger givet af forretnings-/økonomiudvalget. 
Bilag 7.3
Bevillinger givet af det mellemkirkelige stiftsudvalg. 
Bilag 7.4
Oversigt over lånebevillinger.  
Bilag 7.5
Oversigt over frigivelse af indlån. 
Bilag 7.6
Kapitalernes udvikling. 
Bilag 7.7

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning. 


8.  Info om at revisionspåtegning fra rigsrevisionen til årsrapporterne for 2021 for Stiftsmidlerne er lagt på hjemmesiden. 
Stiftsrådet tog påtegningen til efterretning. 
Bilag 8 


Beslutning: Økonomi, udvikling af KAS-modul Bilag/bemærkninger:  


9.  Udvikling af modul til det nye KAS-system til håndtering af værdipapirer. 
Punktet udgik da det er besluttet at undersøge behovet for modulet mere indgående.  
Bilag 9 


Beslutninger: Ansøgninger   


10.  Fra Erling Agergaard, Malling Ansøgning om støtte til bog om Aarhus domkirke og andre kirker i Midtbyen Ansøgt om et ikke præcist beløb, men oplyser tele-fonisk den 5. september 2022 at der pt. er indkommet støtte på 40.000 kr. 
Økonomiudvalgets indstilling til stiftsrådet: Drøftelse af ansøgningens relevans ud fra et teologisk synspunkt samt drøftelse af om bogens emne er relevant for hele stiftet. 
Stiftsrådets beslutning: afslag da ansøgningen falder udenfor stiftsrådets fokusområder. 
Bilag 10.1 

Fra Carsten Bøgh Pedersen, Folkekirkens Familiestøtte 
Ansøgning om støtte til Folkekirkens Familiestøtte 2023. 
Ansøgt om 100.000 kr. 
Økonomiudvalgets indstilling til stiftsrådet: Bevilling for 2023. Økonomiudvalget ser positivt på, at der bevilliges midler for 2023, men at man afventer 2024 og 2025. 
Stiftsrådets beslutning: Bevilling af 100.000 kr. for 2023. Hvis der ønskes tilskud for 2024 og 2025 skal stiftsrådets søges igen. 
Bilag 10.2 

Fra Rose Marie Tillisch, Folkekirkens Gerontologiske Netværk. 
Ansøgning om at folkekirken kommer med i FFDD med logo (Folkekirken For et Demensvenligt Danmark) 
Ansøgt om 20.000 kr. eller 2.000 kr. fra hvert stift 
(Ansøgningen er indkommet efter frist og har ikke væ-ret forelagt Økonomiudvalget) 
Stiftsrådets beslutning: Bevilling af 2.000 kr. 
Bilag 10.3 


Drøftelse: Himmelske Dage  

                                                                
11.  Status for Himmelske Dage 2025 ved repr. for landskomiteen  
Drøftelse om behov for et stiftsudvalg for Himmelske Dage 2025. 
Kasserer for Landskomiteen for Himmelske Dage Tom Ebbe Jakobsen orienterede om status. 
Stiftsrådets beslutning: det blev besluttet ikke at nedsætte et udvalg for nuværende. 
 


Orientering: Status fra udvalg og råd


12.  Status fra udvalg og råd 
Stiftsudvalgene: 
Religionspædagogiske udvalg. 
Folkekirken på messer. 
Det mellemkirkelige udvalg. 
Kommunikationsudvalget. 
Bilag 12.1 samlet status fra udvalgene

Råd: 
Stifternes kapitalforvaltning Se referaterne her. 
Folkekirkens Nødhjælps Råd. Bilag 12.2
Det Mellemkirkelige Råd. Bilag 12.3
Danske Kirkers Råd. Bilag 12.4
Budgetfølgegruppen. Bilag 12.5
Folkekirke og Religionsmøde. Bilag 12.6

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.  

 


Eventuelt: 

  
13.  Invitation til Dekorum konference den 8-9. november 2023 
Bilag 13 

14.  Møder 2022 
Tirsdag den 1. november, stiftsrådsmøde. 
Bemærkning: 
Stiftsrådsmøder kl. 15.00-19.00 
Økonomiudvalgsmøder kl. 09.00-10.30 
Forretningsudvalgsmøderne  kl. 11.00-12.00 

Tirsdag den 22. november 2022 konference ”Når grænser flyttes”. 

Lørdag den 26. november – fælles stiftsrådsmøde på Fyens Stift kl. 10.00-15.00 


15.  Kommende oplæg 
Grundtvigs Skoletjeneste visioner og ambitioner.  
Om projektet Læs teologi og bliv præst – rekrutte-ring og fastholdelse af præster i folkekirken. 

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.  


Mødet sluttede kl. 18.00