Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet i Aarhus Stift
Årshjul for stiftsrådet
Blomsterbillede

Årshjul for Stiftsrådet i Aarhus Stift

Januar

Økonomimedarbejder beder provstiudvalgene om at indsende ligningsbeløb med henblik på beregning af størrelsen på det bindende stiftsbidrag. 

Økonomimedarbejder udarbejder regnskab for bindende stiftsbidrag fra året før, så snart det er muligt, og sørger for at eventuelle rettelser til regnskabet kan nå at komme med, inden der lukkes for regnskabet.

Forslag fra Fælles Kapitalforvaltning vedrørende fastsættelsen af udlåns- og indlånsrenten for det kommende år. 

 

Februar

Frist for stiftsudvalg til at komme med udkast til budgetforslag for det kommende år. 
Stiftsudvalg fremsender regnskab til stiftsrådets godkendelse.

Stiftsudvalgene sender status efter anmodning fra stiftsadministrationen.

Økonomimedarbejder udarbejder årsrapport. Årsrapporten forelægges stiftsrådet til godkendelse og indsendes underskrevet af stiftsrådets formand til Kirkeministeriet, jf. bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen § 11, stk. 1 og § 14. Fristen følger fristen for stiftets årsrapport.

Forretningsudvalgsmøde. 

Stiftsrådsmøde:

 • Godkendelse af årsrapport for stiftsmidlerne og underskrivelse heraf ved formanden.
 • Godkendelse af årsregnskabet for det bindende stiftsbidrag – godkendelsen skal noteres i beslutningsprotokollen.
 • Rammen for det bindende stiftsbidrag fastsættes på baggrund af budgetudkast.
 • Renten for indlån og udlån af stiftsmidlerne fastsættes.
 • Udlånspolitik til gennemsyn (ikke nødvendigvis hvert år).
 • Orientering om bevilligede lån i stiftsmidlerne.
 • Oversigt over udgifter til det mellemkirkelige udvalg.

Efter mødet:

 • Udmelding til provstiudvalg og menighedsråd om rammen for det bindende stiftsbidrag
 • Udmelding om indlåns- og udlånsrente for det kommende år.

 

Marts

1. marts er sidste frist for udmelding af rammen for det bindende stiftsbidrag til provstiudvalgene, jf. § 1, stk. 2 i cirkulære nr. 65 af 3. august 2009 om udskrivning af bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteterne i stifterne.

Årsrapport for stiftsmidlerne og fællesfonden fremsendes sendes til stiftsrådets medlemmer til orientering, så snart materialet er udarbejdet.

 

April

Inden den 1. april skal stiftsrådet have fastsat renten for indlån og udlån for det efterfølgende år, jf. Regnskabsinstruks for stiftsmidler afsnit 3.4.

Årsrapport for det bindende stiftsbidrag for det forgangne år skal inden denne dato offentliggøres på stiftets hjemmeside, jf. cirkulære om udskrivning af bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stifterne § 4, stk. 2.

Økonomimedarbejderen laver budgetopfølgning for det bindende stiftsbidrag for 1. kvartal.  

 

Maj

Stiftsadministrationen beder stiftsudvalgene give status herunder økonomi- og budgetopfølgning.  

Forretningsudvalgsmøde. 

Stiftsrådsmøde (konference i lige år)

 

August 

Økonomimedarbejderen laver budgetopfølgning for det bindende stiftsbidrag for 1. og 2. kvartal.
Forretningsudvalgsmøde

Stiftsrådsmøde ultimo august/primo september:

 • Fastlæggelse af mødedatoer for det kommende år
   

Oktober 

Bede stiftsudvalg om status herunder økonomi- og budgetopfølgning og evt. budgetønsker for det kommende år. 
Økonomimedarbejderen laver budgetopfølgning for det bindende stiftsbidrag for 1., 2. og 3. kvartal.

Forretningsudvalgsmøde.

Stiftsrådets budgetmøde:

 • Godkendelse af stiftsudvalgenes budget for det kommende år.
 • fastlæggelse af kommende års budget.
 • Valg af formand, næstformand samt gejstligt og lægt medlem til forretningsudvalget.
 • Valg af repræsentant til budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden.
 • Aktivitetsplan for det kommende år.
 • Evt. konstituerende møde med valg af forretningsudvalg samt øvrige repræsentanter til råd, udvalg m.v.
   

December                                           

Skrive til stiftsudvalgene og bede dem fremsende et overordnet budgetforslag for udvalget for budgetåret, så oplysningerne er stiftsrådet i hænde senest den 1. februar.

 

 

Godkendt på stiftsrådsmøde den 2. marts 2023.