Fortsæt til hovedindholdet
Stifternes kapitalforvaltning
Spørgsmål og svar
Pengesedler

Spørgsmål og svar

Spørgsmål:  Kan det i forbindelse med tilbuddet accepteres at det er depotbank og kontoførende pengeinstitut der er godkendt som systemvigtigt pengeinstitut (SIFI), men at kapitalforvalteren ikke er godkendt som SIFI?

Svar: 
Depotbank og kontoførende pengeinstitut skal være godkendt som SIFI-institut. Kravet til kapitalforvalter er jvf. kontraktens § 3.5 Beskrivelse, herunder § 3.6:

“Kapitalforvalteren skal være godkendt af Finanstilsynet i Danmark til at yde kapitalforvaltning enten via godkendelse som fondsmæglerselskab eller via godkendelse som pengeinstitut eller være et udenlandsk investeringsselskab med hjemsted i EU- eller EØS-lande, der har tilladelse til at drive virksomhed svarende til fondsmæglerselskaber”.

Derudover skal minimumskrav som er nævnt under “Egnethed” opfyldes.

 

Spørgsmål:  Af prisbilagene (Bilag 3A og 3B) fremgår det, at ”Alle priser skal opgives inklusive moms og inklusive eventuelle afgifter”.Spørgsmålet er: Er det efter nugældende regler/lovgivning for moms og afgifter eller mener man, at pristilbuddet også skal gælde for fremadrettede/ændrede regler/lovgivning for moms og afgifter?

Svar: Der henvises til udbudsmaterialets bilag 7B: Kontrakt kapitalforvaltning, pkt. 6.2: “Priserne er angivet i danske kroner incl. moms og inkluderer alle på tidspunktet for kontraktens indgåelse øvrige gældende afgifter. Ved ændring af gældende danske afgifter skal priserne med fremadrettet virkning reguleres med den økonomiske nettokonsekvens af ændringen, således at Kapitalforvalteren og Bestyrelsen stilles uændret.”

 

Spørgsmål: I bilag 5 ” investeringspolitik” under punkt 4 (risiko og afkast), sidste afsnit anføres følgende: “De udvalgte kapitalforvaltere må ikke investere i investeringsforeninger fra den samme finansielle koncern, som de tilhører.” Spørgsmålet er: Hvad menes der med denne formulering og er det muligt at komme med eksempler, som ikke kan accepteres?

Svar: Med formuleringen “samme finansielle koncern” menes, at kapitalforvalterne skal være uafhængige af de investeringsforeninger, de investerer i, herunder ledelsesmæssigt, driftsmæssigt, økonomisk og for så vidt angår ejerskab, herunder ultimativt ejerskab. Et eksempel, der ikke kan accepteres er, hvis en bank (“Fiktiv Bank ABC”) som kapitalforvalter investerer i en investeringsforening (“Fiktiv Invest ABC”), som banken deler ejerskab med/er afhængige af, jf. ovenstående passus.

 

Spørgsmål: I investeringspolitikken (Bilag 5) skrives, at Stifternes Kapitalforvaltning bl.a. er underlagt Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 1367. Er det korrekt forstået, at man som porteføljeforvalter/porteføljemanager ikke må bruge afledte, finansielle instrumenter som fx futures, optioner o.lign., uanset om det sker inden i en investeringsforening, investeringsafdeling eller som en del af en segregeret løsning?

Svar: Ja, det er korrekt forstået, at der må ikke anvendes finansielle instrumenter.