Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning den 07-09-2021

Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning onsdag den 7. september 2021 fra kl. 10.15 til 15.00 i Aarhus Bispegård

Fra bestyrelsen

Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ole Nielsen, Jens Pedersen, Ebbe Balck Sørensen og Søren Kallestrup

Fra sekretariatet

Bodil Abildgaard, Viborg Stift
Jette Madsen, Aarhus Stift
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter

Administrator og kapitalforvaltere

Jyske Invest, Finn Beck
Danske Capital, Henrik Molsgaard Larsen
Nordea Asset Management, Tobias Hallingskog
Alm Brand Bank/Sydbank, Casper de Vos-Zehngraff

Afbud fra

John Theil Münster og suppleant
Ole Pagels

 

Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Bemærk at næste møde er flyttet til fredag den 29. oktober 2021.

 

Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat.

Orientering om status for udbud af KAS og GIAS

Der var møde den 8. september 2021 i programledelsen. Det kører efter planen og budgetterne. Alt kører som det skal.

Orientering om status for udbud Stifternes Kapitalforvaltning

Det kører efter planen, og udbuddet er offentliggjort.

Nye lønaftaler for sekretariats personale

Jette Madsen redegjorde for, at medarbejderne nu afregnes via egen lønseddel med samme beløb. Beløbene er det samme; men det er en lettelse for medarbejderne.

Funktionsperiode for bestyrelsen og udbud

Bemærk næste møde er flyttet til 29. oktober 2021 kl. 10.15. Der er tilslutning hertil.

Indstilling om afregning fra GIAS

Indstillingen blev godkendt

 

Ad 3. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator.

Overbliksark - oplysning om afkast/renter fra realkreditobligationer og erhvervsobligationer.

Finn Beck gennemgik overbliksark.

Jørgen Nielsen spurgte til grønne obligationer og scannes der for om virksomheder er grønne.

Finn Beck oplyste, at der er arbejdes hermed via EU. Der fokuseres på CO2 udledning lige nu.

Tobias Hallingskog oplyste, at den nuværende screening ikke er særlig nuanceret.

Henrik Larsen oplyste, at der allerede i dag kan vælges grønne obligationer. Der screenes væk fra det sorte allerede i dag.      

Søren Kallestrup spurgte til, hvad gravstedskapitalerne udgør procentuelt af kapitalerne.

Jette Madsen oplyste, at det er den største del – måske op til 95%.

Jørgen Nielsen fandt, at erhvervsobligationerne giver bedre.

Tobias Hallingskog gjorde opmærksom på, at horisonten på investeringer bør være lang. Over perioden har afkastet være godt. 

Ole Nielsen ser gerne, at det kan blive afklaret, hvor meget gravstedkapitalerne udgør og hvad betyder det, hvis der ikke kan tilbagebetales/udhules.

Det vil komme med senere.

Jette Madsen henviste til, at der på kirkegården skal være de rigtige takster.

Jørgen Lundsgaard henviste til, at de store hjemfald skal der tages højde for. De første kommer i 2028.

Lars Hansson henviste til, at der er færre gravsteder med vedligehold 
 

Udvikling i likviditeten

Finn Beck gennemgik. Alle holder sig inden for investeringspolitikken.
 

A´conto udlodning vedr. 1. halvår 2021

Er udbetalt ultimo august 2021.
 

Halvårsregnskab 2021 (Bilag 3.3)

Til orientering. Ingen havde spørgsmål.

 

Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne.

Nordea Asset Management

Pixiudgave blev omdelt og gennemgået.

Afkastet for den næste 12 måneder ved uændret rente anslås til 1,23%.

 

Sydbank/Alm. Brand Bank

Pixiudgave blev omdelt og gennemgået.

Afkastet for den næste 12 måneder ved uændret rente anslås til 0,65%. 

 

Danske Bank

Pixiudgave blev omdelt og gennemgået.

Afkastet for den næste 12 måneder ved uændret rente anslås til 0,58%.

 

Kapitalforvaltere forlod mødet.

 

NB - Næste møde den 29. oktober 2021 kl. 10.15-15.00.