Fortsæt til hovedindholdet
Årsrapport 2022
Revisionspåtegning 2022

Rigsrevisionens påtegning for stiftsmidlerne for Aarhus Stift for 2022

Til stiftsrådet for Aarhus stift 


Revisionspåtegning på årsregnskabet 


Konklusion 


Vi har revideret årsregnskabet for stiftsmidlerne for Aarhus stift for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter statens regnskabsregler samt bekendtgørelse nr. 55 af 22. januar 2018 om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Aarhus stifts stiftsmidler i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler og bekendtgørelse nr. 55 af 22. januar 2018. 


Grundlag for konklusion 


Vi har udført vores revision i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. Revisionen udføres på grundlag af § 23a, stk. 6 i lov om folkekirkens økonomi (jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 29/01/2020, som ændret ved lov nr. 2068 af 21/12/2020). 

Vores ansvar ifølge standarderne for offentlig revision er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Rigsrevisionens ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Rigsrevisor er uafhængig af Aarhus stift og Kirkeministeriet i overensstemmelse med rigsrevisorlovens § 1, stk. 6. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 


Stiftsrådets ansvar for årsregnskabet 


Stiftsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Stiftsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som stiftsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.


Rigsrevisionens ansvar for revisionen af årsregnskabet 


Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-sion, der udføres i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision, foreta-ger vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

  • Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
    samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
  • Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af stiftsrådets interne kontrol.
  • Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af stiftsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som stiftsrådet har udarbejdet, er rimelige.


Vi kommunikerer med den stiftsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 


Udtalelse om ledelsesberetningen 


Stiftsrådet er ansvarlige for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til statens regnskabsregler og bekendtgørelse nr. 55 af 22. januar 2018. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler og bekendtgørelse nr. 55 af 22. januar 2018. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 


Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 


Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 


Stiftsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan-lig praksis. Stiftsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltnin-gen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Stiftsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produkti-vitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 


Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.


København, den 24. april 2023 


Rigsrevisionen 
CVR-nr. 77 80 61 13 


Henrik Lange 
Kontorchef

Ovenstående Rigsrevisions revisionspåtegning for stiftsmidlerne for Aarhus Stift for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 han ligeledes hentes som pdf her.