Fortsæt til hovedindholdet
Referater
Referat fra møde den 09-09-2022
Gruppebillede af det religionspædagogiske stiftsudvalg

Referat fra møde i Det Religionspædagogiske Stiftsudvalg, Aarhus Stift fredag den 9. september 2022 kl. 9.00-10.30 i Domkirkens sognelokaler, Kannikegade 12, Aarhus

 

Indkaldte: 

Ane Ørgård Bramstoft (afbud) Anne Bro Assenholt (afbud) Anne Louise Krogh (har trukket sig fra udvalget) Anni Albæk Eva Pedersen Inger Birgitte Bruhn Christensen Lise Lotte Skrejborg Hansen (afbud) Tina Brixtofte Andersen Martin Hornstrup Mona Solsø Holm Karen Togsverd Hansen (formand)

Mødet indledtes med kaffe og lækkert brød

1. Status på Det Religionspædagogiske Stiftsudvalg 

 • Anne Louise Krogh har trukket sig fra udvalget. TAK til hende for indsatsen.
 • Der var afbud til mødet fra Ane, Anne og Lise Lotte. Martin deltog online, og tre præstepraktikanter var med.
 • Vi bød velkommen til uddannelseskonsulent Anni Albæk, og vi konstituerede os på ny med Anni som ny formand for udvalget.
 • Vi fik taget et udvalgsbillede. Karen sørger (som sidste formandsopgave efter dette referat) for at få opdateret vores fane på hjemmesiden Det Religionspædagogiske Stiftsudvalg | aarhusstift.dk

2. Siden sidst 

A. ”Formandsberetning” fra Karen om aktiviteter det sidste år: 

 • 4 udvalgsmøder (29/10 11/2, 17/6, 9/9). Den 11/2 deltog biskop og stiftskontorchefen i en del af mødet. Vi har haft en del mailaktivitet imellem møderne.
 • Vi har i 2022 fået vores eget budget på 50.000 kr. Vi har brugt godt 40.000 p.t.
 • Kursusdag om arbejdet med Tweens 25/5 i Brabrand Sognegård (Anne, Inger Birgitte og Anne Louise)
 • Kursus i klasseledelse 30/8 i Langenæs Kirke v. Hanne Høgild (Karen)
 • Lommefilm om konfirmander og gudstjeneste, udgivet på hjemmesiden 26/8 (Martin, Eva og Karen)

B. Kursus i klasseledelse den 30. august 2022 i Langenæs Kirke ved Hanne Høgild fra Konfirmandcenteret. 

Orientering, evaluering og økonomi: 

 • Der var godt 40 deltagere – præster og KK-medarbejdere. Mange positive tilbagemeldinger på dagen. Hanne Høgild gjorde det godt og kommer gerne igen. Hun er lønnet af FUV, så vi har ikke en lønudgift til Hanne. Konceptet kaffe kl. 9.30, undervisning 10-12, derefter sandwich var godt. Mange var glade for at få sandwich med i hånden. Vi drøftede at gentage kursus i klasseledelse med et nyt undertema hvert år. Det korte format skal fastholdes, da det gør det muligt for flest mulige at deltage.
 • Økonomi: Formiddagskaffe, sandwich og kirketjenertimer: 4111,85 Gave til oplægsholder: 198 I alt: 4309,85

C. Lommefilm om konfirmander og gudstjeneste og salmesang 

Orientering, evaluering, PR og økonomi:. 

 • Vi har lavet to lommefilm med Karen om konfirmander og gudstjeneste og én med Martin om konfirmander og salmesang.
 • Det viste sig at være en tidskrævende proces, da det var første gang, og vi har skullet finde vores vej i forhold til at få én til at optage og redigere og i forhold til at få filmene distribueret. Det har dog været det hele værd, da der er kommet mange positive tilbagemeldinger på filmene – at de bliver set, at der er konkret inspiration, og at der ønskes mere af den slags.
 • Distribution: Uploaded på Skæring Kirkes youtubekanal. Er p.t. set henholdsvis 141, 185 og 206 gange. Links er delt på DAP og ligger på vores udvalgs fane på stiftets hjemmeside. Er delt på FB-gruppen om konfirmandforberedelse og lægges også op af konfirmandcenteret. Er sendt til alle provstier i Aarhus Stift samt undervisere i kateketik på pastoralseminariet i KBH og Aarhus samt til uddannelseskonsulenten i Aarhus.
 • Idéer til fremtiden: At der ligger en drejebog med faste procedurer, når der skal optages film. At vi evt. også laver podcast, gerne i interviewform. Som noget uddybende til de korte film eller som selvstændige podcasts.
 • Økonomi: 
  Filmoptagelse og redigering: 3000 kr. 
  Honorarer: Karen og Martin deler et FUV-honorar for én session (4118), så Karen får 2/3 og Martin 1/3. Karen får 2745,33 Martin får 1372,66.

3. Status på økonomi pr. 9/9 

Vi har et budget på 50.000 kr. i 2022 

 • Kursusdag om tweens: 28.603,44
 • Kursus i klasseledelse: 4309,85
 • Mødeudgift: 104 (sognene har betalt resten)
 • Lommefilm: 7118,-
 • I alt 40.135,29

4. Status på stilling som religionspædagogisk konsulent 

På mødet i februar drøftede vi sammen med biskoppen og stiftskontorchefen muligheden for en ansættelse af religionspædagogisk konsulent i Aarhus Stift. Anni fortæller, at der er stor opbakning til det religionspædagogiske arbejde. Hun har bedt om tid til at sætte sig ind i sine opgaver, men forholder sig også positivt. 

5. Kommende aktiviteter/visionsdrøftelse 

A. Stiftskursus FUV fredag den 24. februar 2023 kl. 10-14.30 ved Thomas Nedergaard: ”Køn, identitet og normkritik. Forstå de unges livsverden” 

Vi skal finde lokaler, sørge for tilmelding, forplejning mv. Anni tager teten. 

B. United Change. Forespørgsel, om vores udvalg kan udarbejde konfirmandmateriale til forestillingen med udgangspunkt i de 17 verdensmål. Det lyder spændende. Inger Birgitte, Mona og Eva vil gerne undersøge nærmere, om det giver mening at udarbejde konfirmandmateriale til dette formål, og i så fald stå i spidsen for det. Karen videresender. 

C. Visionsdrøftelse – se tidligere brainstorm nederst i dette dokument. Hvad skal religionspædagogisk udvalg i Aarhus stift i fremtiden? 

Vi fik kun kort taget hul på drøftelserne, men fortsætter på næste møde, som primært har dette punkt på dagsordenen. 

6. Orientering fra S.U.K 

(Samtaleforum Unge og Kirke) (Karen) 

Karen modtager løbende forskellige tilbud til børn og unge, men mangler et forum, hvor det er relevant at dele det i. Hvor skal det deles? (tages op på næste møde) 

7. Evt. 

Vi har tidligere drøftet, at man kan søge den folkekirkelige udviklingsfond i november måned, men en nyhed på DAP fortæller, at der ikke udmøntes midler i år. 

8. Næste møde 

Fredag den 4. november kl. 9-12: Visionsmøde og brunch. Anni indkalder.